Skip to main content

Energy wood production chains in europe (ECHAINE)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wykorzystanie drzewek oliwnych i winorośli w celach energetycznych

System Informacji Geograficznej odegrał niezwykle istotną rolę podczas oceny możliwości wytwarzania energii z odnawialnej biomasy w południowej Portugalii w ramach projektu ECHAINE.

Energia

System Informacji Geograficznej (GIS, Geographic Information System) został wykorzystany, aby rzucić światło na różnorodne multidyscyplinarne problemy naukowe. Dzięki swoim możliwościom związanym z wdrażaniem, analizowaniem i przedstawianiem różnych rodzajów danych przestrzennych z rozmaitych źródeł system GIS jest wyjątkowo przydatnym narzędziem. W ramach programu Energia, środowisko i zrównoważony rozwój sfinansowano projekt o nazwie ECHAINE, który miał na celu zastosowanie technik GIS do zagadnień związanych z łańcuchem dostaw dla energetyki drzewnej w Europie. Sytuacja w Portugalii została zbadana przez pracowników uczelni Escola Superior Agrária de Beja. Portugalscy naukowcy skonstruowali bazę danych GIS, korzystając z wszystkich dostępnych źródeł danych (np. map wojskowych, map gruntów itp.) Przeprowadzono także badanie różnych rodzajów i ilości biomasy (np. ściętych gałęzi drzewek oliwnych i winorośli) wytwarzanych w poszczególnych regionach południowej Portugalii. Naukowcy z Escola Superior Agrária de Beja stwierdzili, że z niemal miliona ton suchej biomasy wytwarzanej rocznie w regionie tylko niewielka część jest rzeczywiście wykorzystywana w celu uzyskiwania energii, głównie jako drewno opałowe. Oszacowali oni, że ze ściętych gałęzi i pozostałości, które można efektywnie rozprowadzić do użytkowników w regionie, można pozyskać kilka tysięcy teradżuli (TJ) energii. Podczas trwania projektu ECHAINE udowodniono niezwykłą przydatność narzędzi GIS, jednak problemy związane z jakością i dostępnością danych, jak również koszty licencji na oprogramowanie mogą być czynnikami ograniczającymi ich zastosowanie. Wyniki badań udostępniono dla środowisk naukowych poprzez publikacje w recenzowanych czasopismach, jak również podczas warsztatów prowadzonych w ramach projektu ECHAINE oraz w witrynie tego projektu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania