Skip to main content

Biodiversity, impact and control of microsporidia in bumble bee (bombus spp.) pollinators

Article Category

Article available in the folowing languages:

Modelowanie epidemii mikrosporydiów u trzmieli

W Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii w Zurychu utworzono model epidemiologiczny w celu symulacji penetracji i rozprzestrzeniania się pasożytniczych mikrosporydiów w koloniach trzmieli.

Zdrowie

Trzmiele są pracowitymi zapylaczami i z tego powodu są bezcenne w rolnictwie komercyjnym. Tak jak inne owady i zwierzęta są one podatne na ataki ze strony pasożytów, takich jak mikrosporydia. Istnieją dowody zakażenia trzmieli przez mikrosporydia Nosema bombi, ale brak szczegółowej wiedzy na ten temat. Celem projektu POLLINATOR PARASITES było naświetlenie tej kwestii za pomocą intensywnego 3-letniego programu badawczego. Przeprowadzone prace obejmowały opracowanie modelu epidemiologicznego w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii w Zurychu (ETH). Model stworzono w oparciu o aktualną wiedzę na temat ścieżek przenoszenia, częstości infekcji i śmiertelności zarówno dla trzmieli, jak i N. bombi. Badano trzmiele wszelkich rodzajów i na wszelkich etapach rozwoju, w tym larwy, poczwarki, robotnice, młode królowe i samce. Ataki ze strony zarodników mogą nastąpić zarówno z wnętrza, jak i z zewnątrz kolonii. Praca z modelem pozwoliła badaczom z instytutu ETH na ustalenie, w jaki sposób zarażona królowa może narazić na infekcję nie tylko swoją kolonię, ale także kolonie sąsiednie. Niepokoi fakt, że do tak katastrofalnych rezultatów może dojść w ciągu jednego sezonu wzrostu. Model umożliwia również śledzenie następstw epidemii w ciągu następnych sezonów. Chociaż w ramach projektu POLLINATOR PARASITES dokonano znaczącego postępu, instytut ETH i jego partnerzy planują poświęcić dodatkowy czas i środki na rozszerzenie modelu. Celem jest umożliwienie opracowania zaleceń w celu zmniejszenia ryzyka infekcji przez mikrosporydia, a co za tym idzie — wdrożenia ochrony populacji trzmieli.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania