Skip to main content

Assessing and improving sustainablilty of urban water resources and systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Raporty ujawniają stan miejskiej gospodarki wodnej

Ochrona i stosowne wykorzystanie zasobów wodnych jest sprawa zasadniczą dla naszego samopoczucia oraz potrzeb bytowych. Szereg szczegółowych analiz przypadku umożliwia wgląd w czynniki nierozerwalnie powiązane z wodą, wykorzystywaną w środowiskach miejskich.

Zmiana klimatu i środowisko

Woda jest jednym z elementów odpowiedzialnych za życie na naszej planecie. Dlatego też, jej konserwacja i regeneracja jej zasobów jest sprawą krytyczną dla przetrwania ogromnej liczby gatunków ziemskich, oraz podstawą do zachowania jakości życia, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Jednakże, z uwagi na spodziewany wzrost zapotrzebowania na wodę do poziomu, który w końcu przekroczy jej zasoby, istnieje pilna potrzeba ponownego zastanowienia się nad tradycyjnymi systemami zarządzania gospodarką wodną. Niemal połowa zasobów wody w Europie zachodniej i wschodniej oraz obszarów Morza Śródziemnego pochodzi z miejskich warstw wodonośnych. Wody gruntowe stanowią zasadniczą część miejskiego cyklu wodnego wszystkich miast położonych na warstwach wodonośnych, ale pozostają nieodpowiednio zintegrowane z praktykami stosowanymi przy zarządzaniu gospodarką wodną w miastach. Siłą napędową euro-australijskiego projektu AISUWRS (Ocena i Poprawa Zrównoważenia Miejskich Zasobów i Systemów Wodnych) było podniesienie podstawowej wiedzy o bieżącym statusie miejskich zasobów wodnych i procesów poprzez zapewnienie ocen i narzędzi do planowania alternatywnego podejścia. Kluczowym wynikiem tej inicjatywy było sporządzenie szeregu raportów analitycznych. Raport te przedstawiają praktyczną ocenę systemów zarządzania miejskimi zasobami wodnymi w oparciu o zróżnicowane perspektywy środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Zrozumienie tych problemów jest zasadniczym krokiem w kierunku opracowania długoterminowych zintegrowanych systemów, które są opłacalne i zrównoważone. Badania prowadzone były w czterech miastach: Lubliana (Słowenia), Rastatt (Niemcy) Doncaster (Anglia) i Mount Gambier (Australia). Wyniki ujawniły, iż w niektórych wypadkach sposoby postrzegania i priorytety ekspertów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami wodnymi były różne, jak również różni byli interesariusze. W nawiązaniu do tego, zespół projektowy AISUWRS opracował narzędzia, zarówno niezbędne, jak też pilnie potrzebne, by zachęcić do prowadzenia narad. Opracowano także, oraz przebadano w trakcie analiz przypadków, formalne metodologie oceny zrównoważenia. Na przykład, wykorzystano w sposób najbardziej możliwy model SEESAW, wraz z raportami obejmującymi badania analizy socjo-ekonomicznej. W modelu wykorzystano 17 zrównoważonych wskaźników środowiskowych uwzględniających wody gruntowe, produkcję wody pitnej, konsumpcję, oczyszczalnie ścieków oraz produkty uboczne. Inicjatywa AISUWRS włączona jest do związku CityNet, sieci naukowych projektów europejskich dotyczących zintegrowanego zarządzania miejską gospodarką wodną.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania