Skip to main content

Assessing and improving sustainablilty of urban water resources and systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zrównoważony rozwój miejskich zasobów wód gruntowych

Opracowane zostało oprogramowanie umożliwiające wygenerowanie danych o zanieczyszczeniu wód gruntowych, z myślą o wykorzystaniu w zrównoważonym zarządzaniu zasobami wody. Narzędzie to zawiera kilka modeli, a także modele migracji, które śledzą samooczyszczanie zanieczyszczeń oraz przemieszczanie wody poprzez glebę do warstwy wodonośnej.

Zmiana klimatu i środowisko

W latach ubiegłych zastrzeżenia dotyczące zanieczyszczenia wody koncentrowały się jedynie w stosunku do wód powierzchniowych, natomiast zanieczyszczenie miejskich zasobów wód gruntowych było pomijane w większości państw na całym świecie. W związku z tym, jedną z głównych obaw władz odpowiedzialnych za zarządzanie miejskich zasobów wód podpowierzchniowych jest zagadnienie ich ochrony przed substancjami zanieczyszczającymi oraz dalszym zanieczyszczaniem. Wymaga to jednak wiedzy o źródłach zanieczyszczania i ścieżkach ich migracji poprzez rozmaite struktury gleby do warstw wodonośnych. Ponadto, dla uniknięcia zanieczyszczenia systemów miejskich warstw wodonośnych, zaistniała pilna potrzeba opracowania skutecznych narzędzi zarządzania miejskimi zasobami wody oraz systemów wspierających podejmowanie decyzji wraz z aspektami socjo-ekonomicznymi. W ramach projektu AISUWRS postawiono sobie za cel poprawę zrównoważenia miejskich zasobów wody oraz systemów, przy pomocy modeli komputerowych, powiązanych z systemem wspierania podejmowanych decyzji oraz metodologią analizy socjo-ekonomicznej. Zaproponowane oprogramowanie umożliwia reagowanie zarówno w czasie, jak też w przestrzeni, zapewniając przewidywanie rozmaitych scenariuszy potencjalnego zanieczyszczenia gruntowych wód miejskich. Prosty model jednowymiarowy (1-D) zastosowany został do opisu infiltracji zachodzącej pod zielonymi obszarami miejskimi i innymi miejscami otwartymi dla publiczności. Dokładniej rzecz biorąc, zapewnia on oszacowanie typowego czasu przepływu wody z powierzchni do warstwy wodonośnej, dzięki potraktowaniu gleby jako medium warstwowego składającego się z dwóch jednorodnych warstw. Jest to tak zwany model współczynnika otwartej przestrzeni publicznej (POSI), możliwy także do zastosowania w podziemnych zbiornikach septycznych. Umożliwia on zamodelowanie procesów gnilnych oraz sorpcji dla szerokiego zakresu substancji zanieczyszczających, takich jak azotan (NO3-), bor (B) i pałeczki okrężnicy (Escherichia coli), co umożliwia ocenę ładunku substancji zanieczyszczających wpływających do wód gruntowych. System AISUWRS zapewnia, by każdy z modeli, włączając model POSI, mógł działać niezależnie podczas prowadzenia oceny całego procesu, od źródła zanieczyszczenia do systemu wodnego. Pozwala to także na wzajemne współdziałanie modeli z bazą danych oraz Systemem Informacji Geograficznej, umożliwiając przekazywanie stosownych informacji do następnych modeli w celu zasymulowania przepływu substancji zanieczyszczających do miejskich wód gruntowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania