Skip to main content

The diagnostic validity of dental radiography techniques for identifying osteoporotic patients (OSTEODENT)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bardziej dostępna diagnostyka części gąbczastych kości

Osteoporoza jest chorobą przewlekłą, jednak w większości przypadków uleczalną i możliwą do zapobieżenia, często objawiającą się w późniejszym stadium złamaniami. Badacze w ramach nowatorskiego sposobu wczesnego diagnozowania dokonali pomiarów porowatości kości żuchwy i zebrali wyniki tych pomiarów w bazie danych.

Zdrowie

Osteoporoza jest chorobą kości, podczas której obniża się gęstość minerałów w tkance kostnej oraz zostaje upośledzona integralność strukturalna części gąbczastej kości. Część gąbczasta o niskiej gęstości i wytrzymałości tworzy rdzeń kości długich. Bardziej zbita część korowa kości również staje się bardziej porowata i cieńsza. Osłabia to kości i czyni je bardziej podatnymi na złamania. W samej tylko UE pacjenci z osteoporozą wymagają ok. pół miliona dni hospitalizacji rocznie — a jest to liczba, która może się podwoić w ciągu następnych 50 lat. Mimo tej ponurej statystyki osteoporoza pozostaje niezdiagnozowana w większej części populacji. Wczesna diagnoza i leczenie mogą pozwolić na uniknięcie najpoważniejszych powikłań tego schorzenia. Do metod identyfikacji początku choroby należą podwójna absorpcjometria rentgenowska obejmująca całe ciało, jakościowa tomografia komputerowa stawów biodrowych i kręgosłupa oraz densytometria kości stopy lub ręki. Dostęp do tych metod diagnostycznych może być ograniczony z różnych powodów. Partnerzy projektu z europejskiego konsorcjum OSTEODENT, mając świadomość, że bardziej dostępne są zdjęcia pantomograficzne, zbadali ich zastosowanie jako metody diagnostycznej. Zespół projektu na Uniwersytecie Manchester utworzył bazę danych obejmującą wyniki badań. Z czterech krajów europejskich wybrano pacjentki w wieku od 45 do 70 lat. Zespół radiologów twarzoczaszki przeanalizował zdjęcia pantomograficzne i dokonał pomiarów przekroju grubości dolnego brzegu części korowej żuchwy. Oszacowano również porowatość warstwy korowej przy użyciu wskaźnika Klemetti. Statystyczną wiarygodność danych oceniano na podstawie powtarzalności między wszystkimi parami pomiarów. W wyniku badań stwierdzono, że ok. 20% badanych cierpiało na osteoporozę. Dodatkową korzyścią, jaką daje ta metoda diagnostyki, jest to, że można ją zastosować jako wskaźnik jakości kości przy planowaniu leczenia implantologicznego. Potencjalne zastosowania to użycie bazy danych jako podstawy do dalszych badań nad często uleczalnym źródłem niepotrzebnego niekiedy cierpienia. Drugim oczywistym beneficjentem projektu jest przemysł stomatologiczny.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania