European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-18

The diagnostic validity of dental radiography techniques for identifying osteoporotic patients (OSTEODENT)

Article Category

Article available in the following languages:

Dane stomatologiczne przewidują początek osteoporozy

Osteoporoza jest poważnym zagrożeniem przede wszystkim w starzejących się populacjach, do których należy większość populacji europejskich. W ramach europejskiego projektu OSTEODENT badano wiarygodność stosowania zdjęć pantomograficznych jako narzędzia diagnostycznego.

Zdrowie icon Zdrowie

W osteoporozie gęstość mineralna kości ulega obniżeniu, co może oznaczać większą podatność na pęknięcia i złamania. Niestety może się zdarzyć, że choroba ta zostanie wykryta dopiero w przypadku złamania kości, co pociąga za sobą duże koszty leczenia i długi czas rekonwalescencji pacjenta. Rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiedniej terapii, jednakże diagnostyka z użyciem badania densytometrycznego kości nie jest dostępna dla wszystkich. W ramach projektu OSTEODENT badano możliwość zastosowania zdjęć pantomograficznych w celu określenia gęstości mineralnej kości. Wiarygodność stosowania zdjęć pantomograficznych przeanalizowano na podstawie danych uzyskanych od 600 kobiet w okresie przedmenopauzalnym. Wyniki badań densytometrycznych kręgosłupa i kości biodrowej porównano z pomiarami na podstawie zdjęć pantomograficznych, opierając się na założeniu, że dwuwymiarowy model istoty gąbczastej kości może w wiarygodny sposób odzwierciedlać zmiany żuchwy we wszystkich trzech wymiarach. Celem zespołu badaczy z ośrodka ACTA w Holandii było przetestowanie oprogramowania opracowanego w celu analizy dokładności przewidywanej gęstości mineralnej kości (ang. BMD, bone mineral density) na podstawie zmiany modelu istoty gąbczastej kości. Wstępne przetwarzanie danych pochodzących z dużej liczby zdjęć było zautomatyzowane, dzięki czemu można było włączyć zdjęcia obejmujące mały fragment nachodzących na siebie zębów. Analiza wykazała, że nie wpłynęło to na wyniki dotyczące parametrów obrazu. Tym sposobem możliwe było przetworzenie dużej liczby obrazów oraz włączenie do analizy pełnego zestawu danych. Analiza wiarygodności przewidywania wartości BMD (gęstości mineralnej kości) na podstawie modelu istoty gąbczastej kości z zastosowaniem oprogramowania komputerowego wykazała zmiany w zakresie od 0,77 do 0,82. Wyniki te wskazują, że zdjęcia pantomograficzne mogą być wiarygodną metodą określania wartości BMD. Co więcej, metoda ta jest bardziej dostępna niż badanie densytometryczne kości.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania