Skip to main content

Modelling the transition to sustainable economic structures

Article Category

Article available in the folowing languages:

Gospodarka redukcją emisji węgla

Bieżące studia wykazały, że koszt redukcji emisji węgla na poziomie państwowym może być określony prawidłowo tylko wówczas, gdy wziąć pod uwagę międzynarodową strategię energetyczną oraz ceny.

Zmiana klimatu i środowisko

Metody ekonomiczne, takie jak handel emisjami i podatki węglowe przewidziane zostały w protokole Kyoto w celu dopomożenia państwom w osiągnięciu swoich planowanych poziomów emisji dwutlenku węgla (CO2). Celem jest tutaj ochrona środowiska przy możliwie najniższych kosztach ponoszonych przez społeczeństwo. Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii, stowarzyszony z IfW, zorganizował współpracę z szeregiem innych znanych instytutów badań gospodarczych, by utworzyć doskonałą sieć TRANSUST. Następnie zbadano szczegółowo złożone wzajemne oddziaływanie pomiędzy redukcją kosztów emisji CO2 a polityką ebergetyczną i cenami. Analiza skoncentrowana była na marginalnych kosztach redukcji CO2 (MAC), zdefiniowanych jako koszt uniknięcia emisji jednostkowej (np. tony) CO2. Jednym z powodów, dla których międzypaństwowy handel emisjami jest możliwy, polega na tym, iż zanieczyszczający mogą odnosić korzyści z faktu różnic w MAC między jednym regionem a innym. IfW opracował MAC i krzywe MAC przy użyciu metody podejścia wstępującego w ramach modeli TRANSUST. Podczas badania odkryto, że polityki energetycznej, cen oraz wartości MAC nie można traktować niezależnie; wszystkie te elementy są ze sobą powiązane. Ponadto, stwierdzono, że podatki środowiskowe mogą być częściowo zrekompensowane przez obniżki ceny energii w miarę spadku zapotrzebowania. Krzywe MAC stanowią także dodatkową niepewność, ponieważ cent energii uzależnione są od rynku globalnego. W przedstawionych wnioskach IfW zaleca, by przy usiłowaniach wyznaczenia krzywych MAC specyficznych dla danego państwa, brać pod uwagę wpływy światowego klimatu, polityki energetycznej i cen. W związku z tym opublikowano artykuł podsumowujący wyniki badań.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania