Skip to main content

Modelling the transition to sustainable economic structures

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pomiar wpływu podatków od emisji CO2 na PKB

Naukowcy z holenderskiego uniwersytetu są autorami opracowania badającego zastosowanie modeli komputerowych do oceny skutków zastosowania podatków od emisji dwutlenku węgla.

Zmiana klimatu i środowisko

Podatki od emisji dwutlenku węgla (CO2) są instrumentem ekonomicznym, który ma na celu ułatwienie redukcji emisji CO2. Wiele krajów rozważa wprowadzenie takich podatków w ramach strategii mającej doprowadzić do spełnienia celów określonych w protokole z Kioto. Modele komputerowe mogą zaoferować użyteczny wgląd w ekonomiczne i środowiskowe skutki takich podatków od zanieczyszczeń, jednak nie wszystkie modele są takie same. W kontekście projektu TRANSUST oceniono wyniki zastosowania różnych modeli do podatków od emisji CO2. W szczególności dział badań środowiskowych Vrije Universiteit Amsterdam (VUA.IVM) wykonał porównanie modeli w zakresie wpływu podatków od emisji CO2 na Produkt krajowy brutto (PKB) i produkcję energii. Chociaż w odniesieniu do PKB nie uzyskano jednoznacznego wyniku, holenderscy badacze stwierdzili, że jedynym sposobem uzyskania pozytywnego wpływu na PKB jest inteligentne reinwestowanie dochodów z podatku od emisji CO2. Zidentyfikowano pewne różnice między modelami: na przykład brak elastyczności modeli ekonometrycznych prowadził do ograniczonych redukcji emisji CO2. Badania sposobu uzyskiwania redukcji emisji CO2 wykazały, że największe znaczenie ma oszczędność energii. Stopień, w którym źródła niskowęglowe i źródła energii odnawialnej (np. wiatr) zastępują paliwa wysokowęglowe, takie jak węgiel, zależy od sposobu uwzględnienia tych aspektów w modelu. Naukowcy z VUA.IVM zebrali wyniki projektu TRANSUST w dokumencie podsumowującym, aby ułatwić rozpowszechnianie tej nowej wiedzy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania