Skip to main content

WonderWeb: Ontology Infrastructure for the Semantic Web

Article Category

Article available in the folowing languages:

Podejście ontologiczne do semantycznej sieci Web

Opracowano podejście ontologiczne wspierające tworzenie i administrowanie składnikami oprogramowania serwera aplikacji.

Gospodarka cyfrowa

Wprowadzenie semantycznej sieci Web umożliwia przetwarzanie składników danych przez maszyny, co toruje drogę dla szerokiej gamy usług inteligentnych. Ontologie odgrywają tu kluczową rolę, ponieważ określają udostępnione oraz wspólne teorie domen, jak również wspierają bardziej efektywną komunikację między użytkownikami a maszynami. Spełniają one różne potrzeby semantycznych sieci Web, takie jak przechowywanie lub wymiana danych odnoszących się do ontologii, jak również ontologiczne wnioskowanie lub nawigację. W tym świetle w ramach projektu WONDERWEB utworzono infrastrukturę niezbędną do szerokiego przygotowywania ontologii dla semantycznych sieci Web. Obejmuje to zarówno tworzenie standardowych języków ontologicznych dla sieci, jak również jednoczesne projektowanie ontologicznej technologii inżynierii. Wspieranie rozwijania i administrowania składnikami oprogramowania serwerów aplikacji za pomocą podejścia ontologicznego pomaga złagodzić problemy utożsamiane wcześniej z funkcjonalnością serwera aplikacji. Główna różnica przy stosowaniu podejścia ontologicznego leży w modelu koncepcyjnym. Mianowicie w przypadku serwera aplikacji model koncepcyjny był tylko domniemany, co powodowało, że ciężko było wydobywać, badać, oceniać i utrzymywać fragmenty różnych konfiguracji. Z drugiej strony, ontologia stanowi jawny model koncepcyjny z formalną, logiczną semantyką. Dzięki temu pozwala on na wychwycenie właściwości i zachowań oraz związków pomiędzy składnikami niezbędnymi do tworzenia i administrowania. Dlatego podejście to zachowuje oryginalną elastyczność konfigurowania i uruchamiania serwera aplikacji, jednocześnie dodając nowe możliwości dla twórcy systemu oraz użytkownika.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania