Skip to main content

Corrosion of lead and lead-tin alloys of organ pipes in europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zawór pneumatyczny do zmniejszania korozji organów piszczałkowych

Historycznym organom europejskim zagraża korozja metalowych piszczałek. Zawór pneumatyczny pomaga zapobiegać uszkodzeniom przez wentylowanie systemu wiatrowego instrumentu.

Technologie przemysłowe

Organy piszczałkowe stanowią ważną część dziedzictwa kulturowego Europy. Niestety ten wyjątkowy instrument jest teraz zagrożony. Ołów oraz jego stopy stosowane w piszczałkach organów zostały poważnie dotknięte korozją atmosferyczną wewnątrz pomieszczeń. Aby zaradzić tej sytuacji, w ramach projektu COLLAPSE opracowano strategie konserwacji. Obejmują one zmianę środowiska w celu zapobieżenia korozji piszczałek. Z drewna używanego do budowania wiatrownicy i szafy organowej wydzielane są kwasy organiczne. Tradycyjnie w organach piszczałkowych wykorzystywano dąb. Niestety stwierdzono, że dąb wydziela duże ilości kwasów organicznych, w szczególności kwasu octowego. Temperatura oraz wilgotność wewnątrz instrumentu również mają wpływ na korozję — oddziałują na poziom wydzielania oraz sam proces korodowania. Opracowano też techniki i produkty służące do czyszczenia skorodowanych piszczałek oraz ochrony tych już zagrożonych przed dalszą korozją. W ramach projektu COLLAPSE opracowano zawór pneumatyczny, który można zamontować w organach. Zawór automatycznie wentyluje instrument przed rozpoczęciem gry, usuwając powietrze zawierające kwasy organiczne. W ramach projektu przeprowadzono badania na wybranych skorodowanych i nieskorodowanych organach w Belgii, Niemczech, Włoszech oraz Holandii. Historyczne organy Stellwagen w kościele Św. Jakuba w Lubece były znacząco skorodowane. Konsorcjum COLLAPSE dopasowało cztery zawory do wiatrownicy w celu wyeliminowania problemu. Konstruktorzy organów, restauratorzy oraz właściciele zostali już poinformowani o zaworze na konferencjach, seminariach, w opublikowanych artykułach i na stronie internetowej projektu dostępnej pod adresem www.goart.gu.se/collapse. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach projektu COLLAPSE zapewnią instytucjom kulturalnym, parafiom i stowarzyszeniu inżynierii produkcji SME (Society of Manufacturing Engineering) nowe narzędzie do ochrony dziedzictwa kulturowego Europy przez zapobieganie korozji piszczałek.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania