European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

Sustainability evaluation of solar energy systems (SENSE)

Article Category

Article available in the following languages:

Wprowadzenie recyklingu do branży ogniw słonecznych

Na podstawie analizy cyklu życia trzech rodzajów ogniw słonecznych zdobyto cenną wiedzę obejmującą ocenę potencjalnych korzyści z ich recyklingu.

Energia icon Energia

Krzem (Si) jest głównym składnikiem ogniw słonecznych, przechwytujących energię słoneczną i konwertujących ją w czysty sposób na energię elektryczną. Ograniczone zasoby Si i innych surowców wymuszają opracowanie zrównoważonego podejścia do produkcji ogniw słonecznych. W ramach projektu BRT zatytułowanego SENSE przeprowadzono kompletną analizę cyklu życia (LCA, Life Cycle Analysis) trzech różnych typów ogniw słonecznych. Oceniane typy ogniw to: krzem amorficzny (a-Si), selenek indowo-miedziowy (CIS) i tellurek kadmu (CdTe). Koordynator projektu SENSE, Uniwersytet w Stuttgarcie, zdefiniował różne elementy analizy LCA, takie jak zakres, analiza zasobów, ocena wpływu i faza optymalizacji. Nacisk położono na obliczenie zużycia zasobów surowców i energii, a także na określenie dodatkowych wpływów na środowisko. Główną cechą analizy cyklu życia w ramach projektu SENSE było oparcie jej na danych uzyskanych z rzeczywistych linii produkcyjnych, a nie z symulacji. Kolejnym innowacyjnym elementem były badania roli, jaką mógłby odegrać recykling w zmniejszeniu zapotrzebowania na materiały i energię. Odkrycia te pomogą usprawnić proces podejmowania decyzji dotyczących wyboru technologii ogniw słonecznych do stosowania w przyszłości.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania