European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-21

From river catchement areas to the sea : a comparative and integrated approach to the ecology of mediterranean coastal zones for sustainable management

Article Category

Article available in the following languages:

Plaże Morza Śródziemnego: zachowanie regionalnego skarbu

Kraje graniczące z Morzem Śródziemnym mają żywotny interes w zachowaniu wysokiej jakości środowiska naturalnego w swoich strefach przybrzeżnych. Ostatnio zebrane dane dotyczące różnorodności biologicznej uwidaczniają kilka istotnych czynników, jakie należy wziąć pod uwagę.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Plaże Morza Śródziemnego są znane na całym świecie i przyciągają co roku do tego regionu miliony turystów. Niestety ten ogromny napływ ludzi zagraża stanowi tych nadzwyczajnych zasobów naturalnych. W związku z tym w projekcie MEDCORE zrzeszono naukowców z wszystkich części regionu śródziemnomorskiego, aby ocenić wpływ działalności ludzkiej na ekosystemy przybrzeżne w tym regionie. Badania różnorodności biologicznej prowadził instytut Istituto per lo Studio degli Ecosistemi rady Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) we Włoszech. Zarejestrowano i poddano analizie parametry takie, jak liczba gatunków, wielkość populacji i ich rozkład. Naukowcy z CNR odkryli dowody na to, że różnorodność gatunków jest bezpośrednio zależna od różnorodności siedlisk. Wskutek tego obszary podlegające erozji, których degradację często powodują ludzie (np. depcząc je), charakteryzują się najniższym poziomem różnorodności biologicznej. Fascynującym elementem badań było porównanie gatunków stawonogów po obu brzegach rzeki Oued Laou w Maroku. Naukowcy z CNR odkryli, że znacznie mniej gatunków występuje po lewej stronie rzeki i ich populacje są mniejsze (w szczególności dotyczy to skorupiaków). Rozszerzając analizę do chemii i morfologii gleby, odkryli, że różnorodność biologiczna jest ujemnie skorelowana z wartością pH, zasoleniem i wielkością ziaren piasku. Mimo że względna istotność niektórych czynników różniła się w pewnym stopniu w różnych badanych miejscach, naukowcy z CNR i ich partnerzy działający w ramach projektu MEDCORE byli w stanie wyciągnąć pewne wnioski ogólne. Stanowią one podstawę zaleceń, które można zastosować w całym regionie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania