Skip to main content

Adaptive decision support system for stormwater pollution control

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wsparcie klastra dla odprowadzania wód w miastach

CityNet, grupa zajmująca się projektami mającymi na celu rozwój miast, uczestniczyła w prezentacji podczas konferencji klastrowej, dzięki której opracowano szereg dostępnych publicznie wniosków dotyczących ulepszenia zarządzania miejskimi wodami burzowymi.

Zmiana klimatu i środowisko

Zanieczyszczenia wód burzowych mają znaczący negatywny wpływ na jakość wody na terenach miejskich. W związku z tym w ramach projektu DAYWATER opracowano adaptacyjny system wspierania decyzji (ADSS, Adaptive Decision Support System), który może być używany przez osoby podejmujące decyzje dotyczące zarządzania miejskimi wodami burzowymi. System ADSS łączy modele symulacyjne, narzędzia do oceny, bazy danych, wytyczne, dokumenty, mapy drogowe itp. Modele symulujące strumienie zanieczyszczeń opracowano w celu oceny przedostawania się znaczących zanieczyszczeń z wód burzowych do wód powierzchniowych, gleby terenów miejskich i wód gruntowych. Na 10-tej Międzynarodowej Konferencji Dotyczącej Odprowadzania Wód Miejskich (International Conference on Urban Drainage) przedstawiono wyniki badań uzyskane przez wielodyscyplinarny zespół naukowców we współpracy z użytkownikami końcowymi, a także analizy przypadków z czterech miast europejskich. Projekt DAYWATER był częścią konferencji klastrowej CityNet i składał się z sesji programowych oraz warsztatów. Ponadto opublikowano podręcznik CityNet, składający się z wprowadzenia do zagadnień klastra i jego działań, rozdziałów opartych na dokumentach z konferencji oraz informacji ogólnych i wniosków. Budżet CityNet był przeznaczony do sponsorowania pięciu kluczowych uczestników z Europy Wschodniej i krajów rozwijających się, gwarantując, że otrzymają oni dostęp do wyników i technologii. Kryteria wyboru kandydatów oparto na ich możliwości przyczynienia się do globalnej promocji projektów CityNet. Uwzględniono również, czy są przedstawicielami znaczących organizacji międzynarodowych. Ważne też było zachowanie równowagi geograficznej między sponsorami projektów CityNet.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania