Skip to main content

Development of an information technology tool for the management of european southern lagoons under the influence of river-basin runoff

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwiększanie produkcji małży we Włoszech

Wsparcie i ocenę systemów środowiskowych i ekonomicznych związanych z produkcją małży połączono za pośrednictwem bazy danych i przeanalizowano przy współudziale ekonomistów i zainteresowanych podmiotów.

Zmiana klimatu i środowisko

Obszar lagunowy Sacca di Goro we Włoszech jest znany ze względu na produkcję małży, która stanowi główne źródło dochodu w lokalnej ekonomii. W ramach projektu DITTY przygotowano obszerną bazę danych zawierającą mapy GIS (Geographic Information Systems) do użytku w terenie, położenie i hydrologię działu wodnego oraz laguny Sacca di Goro. Pod auspicjami projektu przy użyciu analizy jakościowej opisano i oceniono systemy środowiskowe i ekonomiczne powiązane z hodowlą małży w rejonie Sacca di Goro. Dodatkowo opracowano model analizy sieciowej dotyczący obiegu azotu w rejonie z uwzględnieniem różnych technik ekologicznych sieci przepływu. Opracowano i przeanalizowano modele biochemiczne. Uwzględniono wiele czynników, takich jak wegetacja strefy bentosu, procesy sedymentacyjne, substancje odżywcze, fitoplankton, zooplankton i bakterie. Ostatecznie utworzono scenariusze, które oceniono pod względem najważniejszych aktywności ekonomicznych w rejonie wododziału i laguny. Wynikowe informacje zostały przyjęte i wzięte pod uwagę przez decydentów i użytkowników końcowych. Główne możliwości, jakie się pojawiły, przewidywały dalszy rozwój hodowli małży w lagunie lub przylegającym obszarze morskim. Lagunę Sacca di Goro następnie włączono do włoskiej sieci LaguNet (http://www.dsa.unipr.it/lagunet) przeznaczonej do wykorzystania w ekologicznych badaniach lagun przybrzeżnych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania