Skip to main content

Identification recovery and improvement of ancient Mediterranean ceramic manufacturing technologies for the reproduction of ceramic artefacts of archaeological value

Article Category

Article available in the folowing languages:

Reprodukcja wyrobów ceramicznych

Określono cechy materiałów używanych do wytwarzania przedmiotów ceramicznych i poddano je badaniom pod kątem ich przydatności do reprodukcji takich przedmiotów.

Technologie przemysłowe

Dotychczasowa literatura naukowa bardzo obszernie opisuje surowce i procesy, jakie były stosowane w wytwarzaniu antycznej ceramiki. Mimo to wciąż pozostaje sporo pracy, gdy chodzi o weryfikację wyników badań poprzez reprodukcję. Dlatego specjalnie do realizacji tego zadania powołano projekt CERAMED, w którym uwzględniono pięć głównych rodzajów ceramiki znajdowanej nad Morzem Śródziemnym. Pracami zajął się interdyscyplinarny zespół składający się z (etno)archeologów, specjalistów w dziedzinie archeometrii, materiałoznawców, technologów i rzemieślników. Do odróżniania surowców i materiałów pokrewnych, takich jak gliny i pigmenty mineralne, z których składały się archeologiczne wyroby ceramiczne, w tym ceramika z Izniku i majoliki dostarczone przez partnerów projektu, wykorzystano narzędzia i metody spektroskopowe. Wyniki i reprodukcje mogą okazać się przydatne zarówno w archeometrii, jak i w (etno)archeologii, a także mogą stanowić technologiczne i archeologiczne wsparcie w staraniach o uzyskanie marki poświadczającej muzealną jakość przedmiotu. To z kolei może pozytywnie wpłynąć na rynkowy segment wysokiej jakości muzealnych wyrobów ceramicznych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania