Skip to main content

Improving Fraxinus (ASH) productivity for European needs by testing, selection propagation and promotion of improved genetic resources

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ulepszanie zasobów genetycznych jesionu w celu zrównoważonego rozwoju

Jesion zwyczajny dostarcza drewna o wysokiej wartości używanego do produkcji mebli. Jest także sadzony w celu ponownego zalesienia porzuconych gruntów rolnych. W projekcie badano słabo znane zagadnienie struktury genetycznej jesionu, a także hybrydyzacją między jesionem zwyczajnym a innymi gatunkami.

Zdrowie

W ramach projektu RAP testowano i promowano ulepszone zasoby genetyczne jesionu (Fraxinus excelsior). Projekt jest zgodny z europejską strategią zrównoważonego rozwoju, której priorytetem jest wspieranie zrównoważenia lasów. Uczestnicy projektu skupili się na uzyskiwaniu wiedzy o pochodzeniu genetycznym jesiona, identyfikując czyste gatunki i populacje hybrydowe. Uzyskana wiedza może zostać wykorzystana do pomocy w formułowaniu zasad postępowania w zarządzaniu ochroną. Pomoc w identyfikacji optymalnego zużycia jesionu ma także inne korzyści dla środowiska. Jedną z nich jest zgodność zalesiania tym drzewem i zrównoważonych systemów produkcji. To z kolei może zmniejszyć zależność UE od tropikalnego drewna twardego. Test pochodzenia jesionu europejskiego został przeprowadzony we Francji, gdzie roślina ta rośnie naturalnie na żyznych glebach o odpowiedniej zawartości wody. Stworzono "zbiór podstawowy" 33 linii genetycznych, nad którymi pracowali wszyscy uczestnicy zadania. Analizy danych wykazały istnienie bardzo istotnych różnic pomiędzy liniami. Różnice te zostały uszeregowane. W czasie wzrostu w szkółce dwie linie genetyczne wąskolistnych jesionów zostały porównane z liniami genetycznymi jesionów zwyczajnych, stanowiącymi próbę kontrolną o określonej czystości. Wyniki analizy linii genetycznych i kolejnych generacji wykazały, że zróżnicowanie między pokoleniami wewnątrz linii genetycznej jest bardzo istotne, w przeciwieństwie do zróżnicowania między liniami genetycznymi wszystkich badanych cech. Dane uzyskane w dziesięcioletnim komercyjnym badaniu linii genetycznych wykazały, że organizmy pochodzenia hybrydowego radziły sobie ogólnie źle. Pięć zarejestrowanych pochodzeń zostało także scharakteryzowanych pod względem cech wzrostowych, prostości pnia, pędzenia, liczby rozgałęzień i gałęzi stożkowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022