Skip to main content
European Commission logo print header

Improving Fraxinus (ASH) productivity for European needs by testing, selection propagation and promotion of improved genetic resources

Article Category

Article available in the following languages:

Ulepszanie zasobów genetycznych jesionu w celu zrównoważonego rozwoju

Jesion zwyczajny dostarcza drewna o wysokiej wartości używanego do produkcji mebli. Jest także sadzony w celu ponownego zalesienia porzuconych gruntów rolnych. W projekcie badano słabo znane zagadnienie struktury genetycznej jesionu, a także hybrydyzacją między jesionem zwyczajnym a innymi gatunkami.

Zdrowie icon Zdrowie

W ramach projektu RAP testowano i promowano ulepszone zasoby genetyczne jesionu (Fraxinus excelsior). Projekt jest zgodny z europejską strategią zrównoważonego rozwoju, której priorytetem jest wspieranie zrównoważenia lasów. Uczestnicy projektu skupili się na uzyskiwaniu wiedzy o pochodzeniu genetycznym jesiona, identyfikując czyste gatunki i populacje hybrydowe. Uzyskana wiedza może zostać wykorzystana do pomocy w formułowaniu zasad postępowania w zarządzaniu ochroną. Pomoc w identyfikacji optymalnego zużycia jesionu ma także inne korzyści dla środowiska. Jedną z nich jest zgodność zalesiania tym drzewem i zrównoważonych systemów produkcji. To z kolei może zmniejszyć zależność UE od tropikalnego drewna twardego. Test pochodzenia jesionu europejskiego został przeprowadzony we Francji, gdzie roślina ta rośnie naturalnie na żyznych glebach o odpowiedniej zawartości wody. Stworzono "zbiór podstawowy" 33 linii genetycznych, nad którymi pracowali wszyscy uczestnicy zadania. Analizy danych wykazały istnienie bardzo istotnych różnic pomiędzy liniami. Różnice te zostały uszeregowane. W czasie wzrostu w szkółce dwie linie genetyczne wąskolistnych jesionów zostały porównane z liniami genetycznymi jesionów zwyczajnych, stanowiącymi próbę kontrolną o określonej czystości. Wyniki analizy linii genetycznych i kolejnych generacji wykazały, że zróżnicowanie między pokoleniami wewnątrz linii genetycznej jest bardzo istotne, w przeciwieństwie do zróżnicowania między liniami genetycznymi wszystkich badanych cech. Dane uzyskane w dziesięcioletnim komercyjnym badaniu linii genetycznych wykazały, że organizmy pochodzenia hybrydowego radziły sobie ogólnie źle. Pięć zarejestrowanych pochodzeń zostało także scharakteryzowanych pod względem cech wzrostowych, prostości pnia, pędzenia, liczby rozgałęzień i gałęzi stożkowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania