Skip to main content

Condition monitoring for off-shore wind farms

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bliższe spojrzenie na morskie turbiny wiatrowe

W ramach projektu CONMOW przeprowadzono badania mające na celu określenie, czy techniki bieżącego monitorowania stanu mogą wnosić realne korzyści do procesów obsługi i konserwacji morskich farm wiatrowych oraz czy istnieją możliwości ulepszania tych technik.

Energia

Nieoczekiwane awarie i związane z nimi prace konserwacyjne zwiększają koszty eksploatacji odległych morskich farm wiatrowych, pracujących w trudnych warunkach pogodowych. Wprowadzenie skutecznych technik monitorowania stanu zarówno w zakresie wczesnego wykrywania awarii, jak i kontrolowania odporności na błędy pozwoliłoby znacznie zmniejszyć liczbę nieoczekiwanych awarii. Dostępne przed rozpoczęciem projektu CONMOW ograniczone dane na temat stosowania technik monitorowania stanu w morskich farmach wiatrowych sygnalizowały, że pomyślne wprowadzenie przedmiotowych technik natrafia na liczne trudności. Co więcej, dostępnych było bardzo niewiele informacji na temat warunków pracy, ponieważ konstrukcje turbin wiatrowych ulegały w ostatnich latach dużym zmianom, co jeszcze zwiększyło różnice między poszczególnymi farmami wiatrowymi. Badacze z firmy Prüftechnik Dieter Busch Condition Monitoring Gmbh & Co Kg skupili się zatem na zintegrowaniu systemów monitorowania stanu z systemami nadzoru, kontroli i zbierania danych (SCADA). Umożliwiłoby to korzystanie z cennych informacji na temat temperatury, ciśnienia i stanu bez konieczności czekania na faktyczne ostrzeżenie z systemu SCADA. Aby ten cel osiągnąć, w instalacjach testowych holenderskiego Centrum Badań Energetycznych zamontowano system monitorowania wibracji wyposażony w akcelerometry. Do rejestrowania danych operacyjnych i pomiarów obciążeń za pośrednictwem interfejsu WWW zastosowano oprogramowanie Prüftechnik VIBROWEB XP®, zebrane informacje poddano następnie analizie i wykorzystano do opracowywania algorytmów. W niskoobrotowej części zespołu napędowego zamontowano systemy Prüftechnik VIBNODE® z czujnikami przemieszczenia, które okazały się skuteczniejsze od czujników wibracji. Na podstawie analizy generowanej energii stało się możliwe wykrywanie zwiększonych wibracji, które wynikały z niewspółosiowej pracy wału napędowego generatora i mogły sygnalizować nieprawidłowości mechaniczne lub nawet ostrzegać przed awarią. Poprzez ciągły pomiar wibracji i dokonywanie wstępnej oceny wyników w pełnym zakresie warunków operacyjnych udało się zmniejszyć ilość danych analizowanych w późniejszym czasie w centrum diagnostycznym. Aby ułatwić generowanie raportów czytelnych również dla personelu nietechnicznego, rozbudowano funkcje narzędzia raportującego Prüftechnik OMNITREND®.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania