Skip to main content
European Commission logo print header

Archeoseismology and Paleoseismology for the protection of cultural heritage and archaeological sites in the Middle East (Jordan, Lebanon, Syria and Turkey)

Article Category

Article available in the following languages:

Datowanie historycznych trzęsień ziemi pod kątem przyszłej wizualizacji

Trzęsienia ziemi są bez wątpienia najgwałtowniejszymi niszczycielskimi zjawiskami znanymi ludzkości. Nie tylko są zagrożeniem dla współczesnych społeczności, lecz również grożą unicestwieniem śladów antycznej przeszłości. Do weryfikacji zdarzeń historycznych w obszarach aktywnych sejsmicznie stosowane jest obecnie datowanie radiowęglowe.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Bliski Wschód jest określany mianem kolebki cywilizacji. Z tego regionu pochodzą nasze najbardziej starożytne kultury. Region ten usiany jest starożytnymi miastami, fortecami i innymi miejscami ważnymi dla archeologii historycznej, dostarczającymi nam niebagatelnej wiedzy o tym, kim niegdyś byliśmy. To historyczne dziedzictwo znajduje się jednak w regionie, w którym występują trzęsienia ziemi. W związku z tym w ramach projektu APAME, finansowanego ze środków WE, zajęto się opracowaniem metod badania historii regionu. Jedną z takich metod jest datowanie radiowęglowe stanowisk archeologicznych w celu interpretacji zgromadzonych danych o historycznych zdarzeniach sejsmicznych. W Jordanii przeanalizowano 38 próbek pochodzących ze stanowisk w miejscowościach Deir-al-Achayer, Jarmaq i Rachaya. Próbek użyto do wyznaczenia granic czasowych epizodów tektonicznych. Ustalono, że na stanowisku Rachaya wystąpiły dwa zdarzenia: jedno miało miejsce bardzo dawno temu, w holocenie, a drugim, najnowszym, było dobrze znane trzęsienie ziemi w roku 1759. Dodatkowa analiza materiału z różnych miejsc w Turcji, Syrii i Libanie również potwierdziła przydatność datowania radiowęglowego. Technika ta nie tylko pomogła potwierdzić fakt zaistnienia zjawisk sejsmicznych, lecz również ułatwiła stworzenie mapy takich zdarzeń, która w postaci skompilowanej pomaga naukowcom w uzyskaniu pełniejszej, wszechstronniejszej wiedzy o tektonice uskokowej w regionie. Wyniki obecnie znajdują się w katalogu historycznych trzęsień ziemi uporządkowane według czasu i szerokości geograficznej wystąpienia zdarzenia. Stanowi on poważny zasób, na podstawie którego można zaprezentować wielokrotne występowanie trzęsień ziemi.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania