Skip to main content

Advanced adiabatic compressed air energy storage (AA-CAES)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bezemisyjny magazyn energii w postaci sprężonego powietrza

Opracowano nowatorski rodzaj bezemisyjnego magazynu energii w postaci sprężonego powietrza na wypadek niedoborów w okresie szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Energia

Elektrownie z konwencjonalnym magazynem energii w postaci sprężonego powietrza (ang. Conventional Compressed Air Energy Storage, CAES) magazynują energię pozaszczytową przez sprężenie powietrza w podziemnych komorach. W czasie szczytowego zapotrzebowania na energię sprężone powietrze może być uwalniane z podziemi, a następnie po ogrzaniu może napędzać turbiny. Elektrownie CAES nie są bezemisyjne, ponieważ sprężone powietrze, przed rozprężeniem, jest ogrzewane przy użyciu pieca na paliwo kopalne. Jednak nowa technologia oparta na zaawansowanym adiabatycznym magazynie energii w postaci sprężonego powietrza (ang. Advanced Adiabatic Compressed Air Energy Storage, AA-CAES) umożliwiła średnio- i długoterminowe magazynowanie energii elektrycznej z zerową emisją zanieczyszczeń. Do ogrzewania rozprężanego powietrza wykorzystywane jest bowiem ciepło odzyskane z wcześniejszego procesu sprężania. W toku projektu AA-CAES założono bazę danych gromadzącą literaturę, dane i modele doświadczalne dotyczące właściwości termodynamicznych i transportowych wilgotnego powietrza. Naukowcy zajęli się rozwiązaniem szeregu trudności, między innymi związanych z generowaniem danych o termodynamice w stanach jednorodnym i nasyconym. Wygenerowano również dane dotyczące transportu, lepkości i przewodności cieplnej wilgotnego powietrza pod wysokim ciśnieniem. Ponadto zespół opracował modele wykalibrowane według danych odniesienia dla właściwości wilgotnego powietrza. Założeniem projektu AA-CAES było opracowanie technologii umożliwiającej magazynowanie energii elektrycznej dla niepołączonych sieci energetycznych, na przykład takich jak na wyspach. Można byłoby jej używać do równoważenia niedoborów podczas szczytowego poboru energii będących wynikiem zwiększonego korzystania z odnawialnych źródeł energii działających okresowo, na przykład z turbin wiatrowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania