Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

Tree shape and foliage volume map guided precision orchard sprayer

Article Category

Article available in the following languages:

Kartografia cyfrowa drzew na potrzeby precyzyjnych oprysków

Nowe technologie wciąż rozszerzają gamę narzędzi do aplikowania pestycydów. Termin "rolnictwo precyzyjne" obejmuje wiele takich narzędzi, zaś technologie opracowane w ramach projektu PRECI SPRAY również należą do tej kategorii.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Uczestnicy projektu PRECI SPRAY opracowali narzędzia rolnictwa precyzyjnego z myślą o zmniejszeniu ilości pestycydów, którymi opryskiwane są drzewa w sadach. Środki ochrony roślin można zaoszczędzić przez dopasowanie intensywności i kierunku oprysku do kształtu i wielkości koron drzew. Co więcej, może to przynieść korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Wprowadzenie rozwiązań informatycznych do sadownictwa doprowadziło do opracowania bardzo precyzyjnego systemu opryskiwaczy. Aby ustalić ilość pestycydów odpowiednią do potrzeb każdego drzewa, umiejscowienie i kształty drzew w sadzie należy dokładnie odwzorować w postaci trójwymiarowej mapy. Na podstawie wszystkich zgromadzonych informacji opryskiwacz automatycznie steruje kierunkiem i wielkością oprysku. Dysze opryskiwacza mogą się otwierać i zamykać, a ich odległość od celu zmienia się podczas przejazdu między szpalerami drzew. W związku z tym dane składające się na mapę drzew i dane sterujące uzyskiwane są ze stereoskopowych pomiarów lotniczych dokonywanych nad plantacjami z zastosowaniem zautomatyzowanych technik przetwarzania obrazu i fotogrametrii. Na podstawie triangulacji lotniczej ustalane są dokładne współrzędne przestrzenne i naziemne wszystkich oznakowanych wcześniej punktów. Wartości te stanowią informacje potrzebne do powiązania poszczególnych modeli stereofotogrametrycznych z danymi uzyskanymi wcześniej w roku hodowlanym i do sporządzenia map uwzględniających kształty i wielkość drzew. Te aktualizowane mapy w połączeniu z dodatkowymi danymi gospodarczymi są przekazywane do opryskiwacza jako plan pracy. Pojazd opryskujący rozpoznaje swoje położenie w czasie rzeczywistym za pomocą systemów nawigacji satelitarnej. Podczas opracowywania i testowania tego bardzo precyzyjnego systemu opryskowego zdobyto cenną wiedzę, dzięki której rozwiązania techniczne przyczyniają się do utrzymywania zdrowia drzew i ochrony środowiska.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania