Skip to main content

Monitoring the effect of scrapie control policies that use genetics in different countries

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wpływ genu prionu na cechy ras owiec

Przebadano zależność genetyczną między locusem PrP a cechami produkcyjnymi i funkcjonalnymi u owiec ras mięsnych, wytrzymałych i mlecznych.

Zdrowie

Naukowcy z projektu SCRAPIEFREESHEEP zajmowali się zwalczaniem trzęsawki, stosując genetykę w oparciu o wybrany allel ARR i gen PrP. Prace dotyczyły również potencjalnego ryzyka bydlęcej encefalopatii gąbczastej (BSE). Zespół obserwował dwa genetyczne źródła ryzyka negatywnego wpływu allelu ARR/ARR na cechy produkcyjne lub funkcjonalne (tzw. cechy PF), m.in. odporność na choroby. Przewidywano, że gen PrP może działać plejotropowo na inne cechy PF, co wiązałoby się z negatywnym bezpośrednim wpływem na allel ARR. Gdyby taki efekt plejotropowy istniał, należałoby się spodziewać, że będzie stabilny u różnych ras i populacji owiec. Ryzyko oceniono w toku analizy asocjacyjnej, którą przeprowadzono na poziomie rasy i populacji. W ramach tej analizy dokonano bezpośrednich porównań między różnymi genotypami PrP cech PF. Gen PrP mógł być sprzężony z innym polimorficznym genem, który odpowiadał za genetyczną zmienność cechy PF. Najczęściej loci PrP i PF nie znajdowały się w nierównowadze sprzężeń. Oznacza to, że allel ARR może być przenoszony od jednej rodziny owiec do drugiej na tym samym chromosomie jako korzystny lub niekorzystny allel genu PF. Naukowcy badali plejotropowe lub bezpośrednie działanie genu PrP na cechy PF różnych ras i populacji owiec, a także w odniesieniu do linii syntetycznych. Analizowanymi cechami były zdolności reprodukcyjne i wzrost, a także umięśnienie i grubość tkanki tłuszczowej, mleczność i skład mleka, wełna i odporność na choroby. Zespół doszedł do wniosku, że na pozostałe cechy PF gen PrP nie wpływał bezpośrednio ani plejotropowo. Dlatego nie przewidywano żadnego efektu sprzężenia między genem PrP a innymi genami odpowiadającymi za ważne cechy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania