Skip to main content

Representation Of Stimuli As Neural Activity

Article Category

Article available in the folowing languages:

Symulowane wrażenia dotykowe

Dzięki wykorzystaniu środowiska wirtualnego zaprojektowanego w ramach projektu ROSANA specjalistom udało się uzyskać zadowalające wyniki symulacji wrażeń doznawanych podczas dotykania obiektu lub przesuwania palcami po jego powierzchni.

Gospodarka cyfrowa

Podczas przesuwania opuszkami palców po delikatnej powierzchni jesteśmy w stanie określić jej fakturę, czyli uzyskać informacje, których nie możemy zgromadzić za pomocą innych zmysłów. Percepcja dotykowa jest więc niezwykle istotnym elementem uzupełniającym percepcję wzrokową, ponieważ umożliwia potwierdzenie informacji uzyskanych poprzez narząd wzroku. Jednakże mechanizmy odpowiadające za interakcję pomiędzy zmysłem wzroku i zmysłem dotyku nadal stanowią tajemnicę dla naukowców. Eksperymenty prowadzone w ramach projektu ROSANA miały na celu zbadanie związków pomiędzy informacjami zmysłowymi oraz pracą centralnego systemu nerwowego podczas tworzenia wewnętrznych obrazów rzeczywistych bodźców. W tym celu przetwarzano informacje o fakturze uzyskane wzrokowo na sygnały dotykowe odpowiadające wrażeniom towarzyszącym dotykaniu powierzchni. Na Uniwersytecie Exeter zaprojektowano stymulatory dotyku w celu wywołania realistycznych wrażeń dotykowych - krawędzi i rogów oraz faktury powierzchni. Stymulatory te są złożone z par styczników wibracyjnych mających za zadanie wywoływać wrażenia dotykowe na czubkach palca wskazującego i kciuka. Dzięki wykorzystaniu wielu styczników mających kontakt ze skórą, których wibracje kontrolowane były przez program komputerowy, uzyskano różnorodne zakłócenia mechaniczne w obrębie różnych grup receptorów dotykowych. Wspomniane stymulatory dotyku umożliwiły opracowanie środowiska wirtualnego na potrzeby badań neurofizjologicznych prowadzonych w ramach innych projektów finansowanych przez Unię Europejską. Zastosowanie stymulatorów umożliwiło partnerom projektu HAPTEX przekształcenie informacji wzrokowych o fakturze powierzchni na sygnały dotykowe odpowiadające równoznacznym wrażeniom towarzyszącym dotykaniu tychże powierzchni. Konieczne jest potwierdzenie wyników tych badań pod kątem możliwości wywołania realistycznych wrażeń w oparciu o uprzednio uzyskaną wiedzę na temat badanej powierzchni, co powinno być przeprowadzone w ramach dalszych eksperymentów finansowanych przez Unię Europejską.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa

29 Sierpnia 2019