Skip to main content

A multidisciplinary approach to the reduction in lameness and improvement in dairy cow welfare in the European Union

Article Category

Article available in the folowing languages:

Optymalne podłoża łagodzą kulawiznę krów mlecznych

W celu dopomożenia w złagodzeniu przyczyn kulawizny u krów mlecznych przeprowadzono badania studialne w poszukiwaniu możliwie najlepszego materiału stosowanego na podłoża, po których poruszają się stada hodowlane.

Zdrowie

Kulawizna stanowi istotny problem występujący u krów mlecznych, nie tylko w sensie utrzymania ich zdrowia i prawidłowej opieki, lecz także w odniesieniu do zdolności produkcyjnych oraz konkurencji występującej w sektorze mlecznym. Poza tym, nie ma dostatecznej wiedzy na temat co może powodować kulawiznę i w jaki sposób się ona rozwija. W związku z tym, poza poznaniem zasadniczych aspektów biologicznych, celem projektu LAMECOW było dopomożenie w zmniejszeniu przypadków kulawizny poprzez odkrywanie oraz wdrażanie jak najlepszych sposobów postępowania hodowlanego. W ramach części wielodyscyplinarnego podejścia, wyjaśniania przyczyn kulawizny oraz lepszego zrozumienia, w jaki sposób jej zapobiegać, przeprowadzono eksperyment dotyczący badania podłoża wykorzystywanego przez stada hodowlane w Szwecji. Jednym z osiągnięć było opracowanie metody oceny układów pozostawionych śladów nóg chodzącej krowy, by można było określić stopień wygody chodzenia dla różnych rodzajów powierzchni podłoża. Wyniki wykazały, że podłoża piaszczyste, a w następnej kolejności podłoża gumowe, zapewniły najlepszą wygodę chodzenia. Natomiast najmniejszą wygodę chodzenia wykryto na śliskiej podłodze betonowej. Jeżeli chodzi o pozycję stojącą, komfort podłogi gumowej przewyższał stopień komfortu podłoża betonowego o 70%. Ponadto, okazało się, że podłoże gumowe w połączeniu z asfaltem mastyksowym pomogło w obniżeniu zużycia racic oraz zakresu odnoszenia obrażeń racic. Stanowi ono optymalne rozwiązanie zapewniające najwięcej korzyści, łącznie ze zdrowym wzrostem racic.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania