Skip to main content

Supporting and promoting integrated tourism in europe's lagging rural regions

Article Category

Article available in the folowing languages:

Analiza roli przedsiębiorstw w dziedzinie turystyki

Wśród przedsiębiorstw zlokalizowanych w Europie na terenach wiejskich przeprowadzono sondaże, w wyniku których sporządzono państwowe raporty, mające na celu identyfikację poglądów i praktyk dotyczących zintegrowanej turystyki.

Zmiana klimatu i środowisko

Regiony wiejskie Europy wykazują potencjalną możliwość rozwoju zintegrowanej turystyki. W ramach projektu SPRITE starano się zbadać ten aspekt dogłębnie, by można było rozszerzyć korelację pomiędzy turystyką a lokalnymi i regionalnymi zasobami, działaniami i produktami. W ramach rozległego studium, obejmującego 12 regionów wiejskich na terenie Europy, przeprowadzono sondaże z udziałem turystów, biznesów, społeczności oraz instytucji. Podczas realizacji sondażu, w celu zrozumienia wpływów oraz korzyści, postawiono sobie za cel zbadanie wymiarów ekonomicznych, społecznych oraz kulturalnych zintegrowanej turystyki. Dokładniej rzecz biorąc, w każdym z badanych obszarów przeprowadzono wywiady z 50 biznesami oraz 20 zarządcami zasobów. Zarządcy zasobów klasyfikowani byli jako osoby, grupy lub agencje posiadające lub prowadzące działalność oraz zarządzające infrastrukturą związaną z turystyką. Biznesy sklasyfikowane zostały w charakterze jednostek, które uzyskują dochody z turystyki. Skoncentrowano się głównie nad rodzajami wpływów, jakie wywierają biznesy oraz zarządcy zasobów na rozwój zintegrowanej turystyki. Sondaże tematyczne pozwoliły na przeprowadzenie analizy jakościowej zasadniczych procesów, jak również umożliwiły identyfikację oraz ocenę trendów i zależności. W celu podkreślenia porównań międzyregionalnych oraz przedstawienia wyczerpujących informacji na temat biznesów i zarządców zasobów, sporządzono indywidualne raporty państwowe. Ponadto, w celu doprowadzenia do bardziej efektywnych strategii turystycznych, oceniono zauważone powiązania pomiędzy turystyką a lokalizacją, jak również sposoby podejścia oraz uczestniczenia w zakresie działalności turystycznej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania