Skip to main content

Gene mining of metagenomes for novel enzymes and therapeutics

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nieoczekiwane domeny w nowych proteazach

Przeszukiwanie genów w bibliotekach metagenomowych odkrywa wiele sekwencji genowych o wartości komercyjnej. Uczestnicy projektu GEMINI skoncentrowali się na proteazach i odkryli enzym o wyjątkowej, nieoczekiwanej strukturze.

Zdrowie

Istniejące w bogatym świecie mikrobiologicznym proteazy są liczne i różnorodne. Enzymy hydrolizujące, czyli hydrolazy, biorą udział w procesach regulacji komórkowej mających wpływ na wzrost i różnicowanie na wszystkich poziomach organizacji. Badacze uczestniczący w projekcie GEMINI przystąpili do przeszukiwania bibliotek metagenomowych pod kątem nowych enzymów o potencjalnych zastosowaniach przemysłowych. Uczestnicy z Uniwersytetu Goettingen w Niemczech zawęzili kwerendę do proteaz hydrolizujących. Zastosowaną procedurę przesiewową oparto na zdolności enzymów do hydrolizowania mleka odtłuszczonego. Stwierdzono, że dwa geny charakteryzują się ekspresją proteaz, i oznaczono je jako proA i proB. Zbadano strukturalne domeny białek i powiązano je z funkcją enzymatyczną, a także porównano je z innymi białkami bakteryjnymi. Oba geny, proA i proB, wykazywa³y struktury domenowe bardzo nietypowe, gdyΏ obecna w nich regulacyjna domena P normalnie znajduje siκ w bia³kach wydzielanych przez eukarionty. Stwierdzono, że w wypadku wytwarzania czynnej proteazy niezbędna jest sekwencja sygnałowa razem z domenami terminalnymi N, katalitycznymi i alfa-helikalnymi znajdowanymi w strukturze białka. Obie powstałe w wyniku ekspresji proteazy okazały się wysoce czynne i stabilne w warunkach alkalicznego pH i w wysokich temperaturach. Jako takie doskonale nadają się do zastosowań, w których warunki dla większości enzymów są bardzo niesprzyjające. Mogą też znaleźć zastosowanie w rozmaitych innych gałęziach przemysłu, w tym w produkcji środków czyszczących i detergentów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania