European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-21

European thematic network on fire in tunnels

Article Category

Article available in the following languages:

Międzynarodowy komitet ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego w tunelach

Założenie Komitetu Bezpieczeństwa Eksploatacji Obiektów Podziemnych zwiastuje nową erę w bezpieczeństwie eksploatacji tuneli, nie tylko w Europie, lecz także na całym świecie.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Liczba wypadków, jakie wydarzyły się w ciągu ostatnich kilku lat, uwydatniła potrzebę zajęcia się w sposób bardziej skuteczny zagadnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego w tunelach Komisja Europejska wspierała szereg stosownych projektów rozwojowo-badawczych, łącznie z siecią tematyczną o nazwie FIT, stworzoną po to, by ułatwić transfer wiedzy. W sieci FIT zaangażowanych było przeszło 100 przedsiębiorstw, począwszy od firm budowlanych, a skończywszy na operatorach tuneli oraz służbach ratunkowych. Reprezentowana była pełna grupa interesariuszy. Podczas zamykania sieci FIT, stało się jasne, że poprzez rozszerzenie konstruktywnej współpracy prowadzonej podczas realizacji tego projektu, będzie można uzyskać znaczącą poprawę sytuacji. Uczestnicy projektu FIT przebadali szereg różnych opcji i w konsekwencji tego, we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Robót Podziemnych (ITA), założyli Komitet Bezpieczeństwa Eksploatacji Obiektów Podziemnych (COSUF). Zapewniono także poparcie Światowego Kongresu Drogowego (PIARC). Komitet COSUF zamierza rozszerzyć działalność sieciową z terenu Europy na skalę międzynarodową. Ponadto, zespoły złożone z ekspertów uczestniczących w pracach COSUF, będą starały się stworzyć specyficzne programy badań. Poczynione zostaną wysiłki, by zdobyć fundusze niezbędne do dalszego prowadzenia badań. Ponadto, COSUF będzie starał się nieprzerwanie promować bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez różnorodność inicjatyw szkoleniowych oraz kształtowania świadomości.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania