Skip to main content

Care for the aged at risk of marginalization (CARMA)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Określanie stopnia rozwoju opieki nad osobami starszymi w Niemczech

Na podstawie wspólnych analiz placówek świadczących usługi i opiekuńczych opracowano obszerny raport, którego celem jest ułatwienie przeprowadzenia procesu reintegracji osób starszych na obszarze Niemiec.

Zdrowie

W Europie wzrasta liczba osób starszych, które są często narażone na wykluczenie z udziału w życiu społecznym. W ramach projektu CARMA akademickie placówki badawcze, placówki opieki i instytucje edukacyjne podjęły wspólne działania mające poprawić komfort życia tej grupy osób. Oceniono istniejące placówki opieki nad osobami starszymi zarówno pod kątem radzenia sobie z problemami, jak i organizowaniem opieki. Wyniki wspólnych badań zawierały dokumentację dotyczącą usług w zakresie reintegracji osób starszych w Niemczech. Raport zawiera omówienie rozwoju placówek wdrażających programy opieki rezydencyjnej, częściowo rezydencyjnej oraz świadczonej w domach od chwili wprowadzenia długookresowego ubezpieczenia pielęgnacyjnego (ang. Long-Term Care Insurance). Ponadto dokument ten zawiera wykaz programów opieki społecznej oraz doradztwa finansowanych ze środków urzędu miasta. Mimo poszerzenia zakresu i modernizacji wielu placówek opieki i służby zdrowia nadal nie uporano się z problemami. Jednym z nich jest dostęp do opieki formalnej różnego typu, zwłaszcza dla osób z niższych klas społeczno-ekonomicznych. Istnieją także rozbieżności regionalne. Na terenach mniej zamożnych oraz w obszarach wiejskich oferowane usługi są bardziej ograniczone. Co więcej, brakuje odpowiedniej opieki dla pacjentów z problemami psychologicznymi oraz chorobami umysłowymi, takimi jak demencja. Mimo że raport zawiera wiele informacji na temat typów usług i placówek opieki na terenie Niemiec, może być wykorzystywany przez naukowców prowadzących badania związane z opieką osób starszych także w innych krajach. Ponadto raport jest przydatnym narzędziem dla urzędników socjalnych i ekspertów w dziedzinie ubezpieczeń pielęgnacyjnych, nie tylko na terenie Niemiec, ale także w innych krajach europejskich.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania