Skip to main content

Object-oriented co-design and functional test techniques

Article Category

Article available in the folowing languages:

Techniki wykorzystania obiektów do projektowania sprzętu

Dawanie sobie rady ze stale wzrastającą złożonością wbudowanych systemów sprzętowych stanowi obecnie jedno z najpoważniejszych wyzwań w dziedzinie automatyzowania konstrukcji elektronicznych. W ramach projektu ODETTE rozpoczęto prace nad jednym z głównych problemów istniejącego procesu projektowania, a mianowicie etapem upływającym od zrozumienia początkowych założeń do pierwszego wdrożenia.

Gospodarka cyfrowa

Wbudowane systemy składające się z elementów sprzętowych oraz oprogramowania rozpowszechniały się coraz bardziej w ostatnich latach i są w dalszym ciągu rozwijane. W okresie obecnym wpływają na wiele dziedzin naszego życia, począwszy od miejsca pracy, a skończywszy na okresach wypoczynku. Jednocześnie stale wzrastają wymagania stawiane dla takich systemów, a także ich złożoność. Obecna technologia, umożliwiająca konstrukcję obwodów scalonych zawierających kilkaset milionów tranzystorów w jednym mikroukładzie, może sprostać większości stawianych wymagań. Jednak okazuje się, że najnowocześniejsze metody projektowania sprzętu nie idą w parze z szybkim postępem technologicznym. W rezultacie tego, w celu opracowania metodologii projektowania sprzętu w oparciu o obiekty, w ramach Piątego Programu Ramowego sfinansowano projekt ODETTE. Nowa metodologia projektowania pozwala na zespołom projektującym sprzęt na wykorzystanie paradygmatu procesu projektowania w oparciu o obiekty oraz śledzenie pomyślnych wyników rozwiązań projektowych w zastosowaniach oprogramowania. Podzbiór językowy o nazwie System CTM, oraz techniki modelowania zdefiniowane podczas realizacji projektu ODETTE, umożliwiły wykorzystanie projektowania w oparciu o obiekty oraz innych użytecznych właściwości podczas syntezy projektowania sprzętu ze specyfikacji sporządzonych w oparciu o obiekty. Co ważniejsze, możliwość opisania sprzętu przy pomocy pracującego na zasadzie wykorzystania obiektów języka C++, zapewnia znacznie łatwiejszą realizację etapu pomiędzy otrzymaniem specyfikacji opartej na systemie C++, a stworzeniem pierwszego modelu sprzętowego do symulacji. Ponadto, umożliwia to proste przekształcanie części systemowych ze elementów sprzętu na oprogramowanie i odwrotnie. Po pomyślnym zakończeniu modelowania systemu oraz testowania modelu, projektant musi podjąć decyzję, które z elementów systemu mają być zastosowane do sprzętu oraz do oprogramowania. Z uwagi na złożoność tego zadania, praktyczne zastosowanie polega na ręcznej realizacji partycjonowania (rozdzielania systemu). Po zakończeniu partycjonowania niezbędne jest przeprowadzenie pewnego badania architektury sprzętu / oprogramowania, przy uwzględnieniu istotnego nacisku na koszt projektowania oraz czas do momentu wprowadzenia na rynek.&L&LSposób podejścia do projektowania, zaproponowany w ramach projektu ODETTE, pozwala na ominięcie pewnych istotnych wad w realizacji procesu projektowania, dzięki modelowaniu całego projektowanego systemu sprzętu i oprogramowania przy użyciu jednego języka opisowego. Proces projektowania jest stopniowo udoskonalany na niewielkich odcinkach, by pozwolić projektantowi na łatwe wprowadzanie zmian projektowych oraz weryfikację modelu. Dokumentacja i dodatkowa biblioteka klas, która potrzebna jest do zastosowania tej metodologii projektowania, dostępne są nieodpłatnie na następującej stronie sieci Internet: http://odette.offis.de/

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania