Skip to main content

Information Requirements and Countermeasure Evaluation Techniques in Nuclear Emergency Management

Article Category

Article available in the folowing languages:

Warsztaty aktywizujące na temat awarii jądrowych

Warsztaty aktywizujące zostały uznane za jako idealny środek do stworzenia motywacji dla wielostronnego dialogu na temat działania w sytuacjach awarii nuklearnych.

Energia

Podczas gdy, słusznie zresztą, znaczną uwagę skupia się na opracowaniu i wprowadzaniu metod zapobiegania awariom nuklearnym, to należy także wnikliwie oceniać plany działania na wypadek awarii. W ramach programu finansowanego przez Euratom zlecono rozpatrzenie tego zadania w ramach projektu badawczego koordynowanego przez Zarząd ds. Promieniowania i Bezpieczeństwa Nuklearnego (STUK) w Finlandii. W projekcie tym, pod nazwą EVATECH, próbowano znaleźć narzędzia niezbędne do oceny przydatności różnych środków zaradczych na wypadek awarii. W procesie podejmowania decyzji konieczne było zaangażowanie pełnego spektrum interesariuszy, łącznie z przemysłem, rządem jak również lokalnymi społecznościami. Poza przeglądem w tej dziedzinie opracowań, zadecydowano, by przeprowadzić warsztaty aktywizujące. Idea tego określonego typu warsztatu, znanych także pod nazwą konferencji decyzyjnych, oparta jest o teorię podejmowania decyzji i psychologię grupową. Celem jest tu integrowanie różnych punktów widzenia i dążenie do osiągnięcia wspólnej płaszczyzny porozumienia pomiędzy wszystkimi uczestnikami. Równoważne potraktowanie wszystkich zastrzeżeń motywuje także do przyjęcia wspólnych zobowiązań zmierzających do określonych działań. W trakcie trzyletniej realizacji projektu zorganizowano warsztaty aktywizujące w każdym z siedmiu państw członkowskich UE, z których wyłoniono partnerów projektu EVATECH. Warsztaty takie stały się przyczynkiem do rozszerzonych dyskusji oraz analizy możliwych środków zaradczych przed podjęciem formalnego procesu podejmowania decyzji.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania