Skip to main content

An ion trap facility for experiments with highly-charged heavy ions

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ostateczne parametry projektowe nowego deceleratora cząstek

W ramach olbrzymiego projektu HITRAP badacze zaprojektowali decelerator cząstek przeznaczony do użytku w wielkich europejskich akceleratorach.

Technologie przemysłowe

W Europie znajduje się kilka znanych ośrodków badań w dziedzinie fizyki cząstek. W ramach programu HUMAN POTENTIAL przeznaczono fundusze na dalszy rozwój tej infrastruktury. Na przykład celem projektu HITRAP było utworzenie laboratorium do przeprowadzania badań nad pułapkowaniem jonów o wysokiej energii.W skład konsorcjum badawczego weszło dziewięciu partnerów pochodzących z kilku krajów członkowskich UE. Prace były koordynowane przez niemiecki instytut GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH. Istotnym celem projektu było zaprojektowanie kilku kluczowych elementów deceleratora HITRAP.Obliczenia w zakresie dynamiki wiązek zostały przeprowadzone dzięki wykorzystaniu eksperymentalnego pierścienia akumulującego (ESR) i jego elementów, takich jak pułapka chłodzenia, rezonator wejściowy, układ międzypalczasty fali typu H (IH) oraz kwadrupol o częstotliwości radiowej (RFQ). Zwiększono stopień dopasowania szerokości strefy fazowej uzwojenia pierścienia ESR do układu IH dzięki zastosowaniu podwójnego obwodu ogniskującego cząstki dryfujące (DDB, Double Drift Re-buncher). Natomiast niskoenergetyczny obwód rozogniskowujący (De-buncher) przyczynił się do zwiększenie wydajności iniekcji pułapki chłodzenia deceleratora HITRAP.Dzięki temu uzyskano układ umożliwiający zmniejszenie prędkości 70% zakumulowanych cząstek. W celu ułatwienia procedur przetargowych zebrano trójwymiarowe projekty CAD oraz dane w zakresie magnetycznych analizatorów kwadrupolowych i innych kluczowych parametrów projektu. Ukończenie projektu nowego deceleratora cząstek z pewnością przyczyni się do zwiększenia europejskiego wkładu w fizykę cząsteczkową.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania