Skip to main content
European Commission logo print header

Developing harmonised European approaches for transport costing and project assessment

Article Category

Article available in the following languages:

Sieć TEN nadzieją europejskiego transportu

Modernizacja i udoskonalenie europejskiego systemu transportowego to budząca nadzieję perspektywa. W ramach projektu Heatco sformułowano zbiór zharmonizowanych wytycznych mających na celu zapewnienie Europejczykom optymalnych korzyści towarzyszących ogromnym inwestycjom mającym na celu lepszą przyszłość Europy.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Wypadki, zanieczyszczenia, hałas oraz wysokie natężenie ruchu to istotne powody, dla których konieczne jest położenie kresu niezrównoważonemu rozwojowi w dziedzinie transportu. Zostanie utworzona jednolita transeuropejska sieć (TEN) oraz wdrożone zgodne wytyczne rozwoju zrównoważonego. Pomimo właściwego kierunku istniejących dotychczas wytycznych, są one rozdrobnione i niespójne, co powoduje, że europejski system transportowy przypomina puzzle — elementy łączą się ze sobą, ale granice są wyraźnie widoczne. Celem projektu Heatco jest ukończenie analizy praktyk w zakresie oceny w poszczególnych krajach członkowskich. W ramach projektu podjęto działania mające na celu eliminację krajowych struktur i zastąpienie ich unifikującym rozwiązaniami. Jednak partnerzy projektu Heatco zdawali sobie sprawę, że chociaż interesy zainteresowanych stron są słuszne, to mogą przyczynić się do osiągnięcia wyników przeciwnych od zamierzonych. W celu uniknięcia konfliktu interesów zaproponowano przyjęcie podejścia cyklicznego wraz ze spotkaniami towarzyszącymi oraz możliwością wykorzystania szeregu opcji w razie potrzeby. Rozważono wady i zalety analizy wielokryteriowej (MCA) oraz analizy kosztów i zysków (CBA). Metoda MCA okazała się lepsza, ponieważ bierze pod uwagę szerszy zakres oddziaływań projektu od metody CBA opierającej się wyłącznie na ekonomii dobrobytu. Badacze podjęli także decyzję o wykorzystaniu w analizie krajowych wartości cen, tam gdzie jest to możliwe, chociaż dane na temat wartości na poziomie unijnym są bardzo łatwo dostępne. Zalecenia wydane przez przedstawicieli projektu Heatco były bardzo wyczerpujące. W przypadku każdego rozpatrywanego projektu przeprowadzono porównanie scenariuszy zakładających podjęcie i niepodjęcie działań. Wartości projektów powinny być szacowane z uwzględnieniem wartości bieżącej netto. Dzięki standardowemu okresowi oceny równemu 40 lat analiza prowadzona w ramach projektu zyskała długoterminowy aspekt. Zalety zharmonizowanego podejścia to przejrzystość, oszczędność czasu dla decydentów oraz mniejsza liczba ograniczeń. Dla celów komercyjnych sieci dystrybucyjne zostaną uproszczone. Dla obywateli zmniejszenie liczby wypadków, natężenie ruchu oraz hałasu oznaczają wzrost jakości życia.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania