Skip to main content

European Research Forum for Urban Mobility

Article Category

Article available in the folowing languages:

Co może przynieść przyszłość transportu miejskiego?

W ramach projektu Eurforum rozpoznano najważniejsze obszary badań w dziedzinie ruchliwości miejskiej oraz opracowano konieczne narzędzia do pobudzenia europejskiej bazy wiedzy na ten temat. Uzyskane informacje na temat transportu miejskiego wykorzystano do stworzenia wizji przyszłości.

Zmiana klimatu i środowisko

Projekt Eurforum pomógł w koordynacji finansowanych przez UE badań w zakresie ruchliwości pasażerów i towarów w środowisku miejskim. Prace obejmowały swoim zasięgiem rodzaje podróży drogowych, kolejowych oraz wodnych, przy jednoczesnym zachęcaniu do wykorzystania komunikacji publicznej. W projekcie Eurforum popierano również inicjatywy chodzenia pieszo i jazdy rowerem, a także ukierunkowane badania zarówno w zakresie technologii, jak też strategii. Konsorcjum skoncentrowało się także na integracji i harmonizacji systemów transportu na terenie nowych Państw Członkowskich. Głównym rezultatem projektu był "Program badań strategicznych" (SRA) na temat ruchliwości miejskiej, zainicjowany przez uaktualniony przegląd transportu miejskiego oraz stworzenie wizji przyszłości. W programie SRA wzięto pod uwagę kilka zagadnień, które były decydujące dla przyszłego rozwoju transportu miejskiego. Badane problemy dotyczyły nowatorskich strategii dla czystego ekologicznie transportu i narzędzi do wspierania rozwoju polityki transportu. Ważnymi czynnikami przyczyniającymi się do sukcesu projektu były identyfikacja istniejących barier, wymiana wiedzy know-how oraz popularyzowanie informacji o najlepszych stosowanych praktykach. Projekt SRA ułatwił także kordynację i współpracę pomiędzy interesariuszami i decydentami na poziomie europejskim. Oszczędności, jakie można uzyskać dzięki harmonizowaniu różnych form transportu na obszarach miejskich, mogą wnieść znaczny wkład w poprawę jakości życia wielu obywateli Europy. Projekt Eurforum może także usprawnić wymianę wiedzy know-how oraz doświadczeń nabywanych w różnych sektorach transportu, zapewniając, by stały się one bardziej wydajne i zapewniały lepsze usługi.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania