Skip to main content

Structuring the European Research Area within Quantum Information Science and Technology

Article Category

Article available in the folowing languages:

Europejskie poszukiwania lepszych badań w zakresie technologii przetwarzania informacji kwantowych QIST

Wzrastająca współpraca i wymiana informacji między naukowcami i sektorami przemysłu w Europie pomaga w uaktywnieniu badań naukowych. Jest to szczególnie prawdziwe w dziedzinie nauki i technologii informacji kwantowych. Dzięki inicjatywom europejskim sytuacja w tej dziedzinie rozegrana została po mistrzowsku.

Gospodarka cyfrowa

Rozbieżność między potrzebami przemysłu a badaniami realizowanymi przez instytucje akademickie jest czasem szeroka. Ale dzięki stworzeniu forum wymiany, rozbieżność tak może być zminimalizowana. Niektóre dziedziny badań wymagają pewnego poziomu współpracy więcej niż inne. Technologia przetwarzania informacji kwantowych (QIST) jest właśnie jedną z takich dziedzin, ponieważ składa się na nią szeroki zakres zróżnicowanych zagadnień. A ponieważ dziedzina ta opiera się na fizycznych prawach mechaniki kwantowej, a nie na klasycznej fizyce, to jest ona ważnym elementem badań w zakresie przyszłych aplikacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). Ale problemem dla naukowców z dziedziny QIST jest fakt, że nie zawsze zdają sobie sprawę z podobnych badań prowadzonych w innych Państwach Członkowskich. Oznacza to opóźnienia w uzyskiwaniu sposobności biznesowych do ich zastosowań oraz w zapewnieniu korzyści dla społeczności. Należy więc utrzymać zainicjowany wczesny rozmach, z jakim Europa przejęła rolę prowadzącą w opracowaniach dotyczących QIST. W celu zmaksymalizowania i wykorzystania potencjalnych korzyści płynących z zastosowań QIST, w finansowanym przez UE projekcie o nazwie "Europejskie badania nauki i technologii w zakresie informacji kwantowych" (ERA-Pilot QIST) zidentyfikowano główne zakresy badań europejskich, a także sposoby jak najlepszej opieki nad współpracą pomiędzy naukowcami, twórcami strategii oraz sektorami przemysłu. Projekt ten miał na celu nie tylko organizację forum wymiany między wymienionymi uczestnikami, lecz także identyfikację najlepszej metodyki prowadzenia badań; toteż stworzył szereg środków działania, które mogą być włączone do planów przyszłej strategii finansowania, realizowanych przez poszczególne Państwa Członkowskie i Komisję Europejską. W projekcie ERA-Pilot QIST zasugerowano także sposoby najlepszego grupowania regionalnych i tematycznych ośrodków doskonałości. Nawigowanie poprzez te wszystkie inicjatywy, oraz znajdowanie najlepszego rozwiązania dla wszystkich zainteresowanych stron, było zadaniem wymagającym długoterminowego zaangażowania. Ale w pierwszym rzędzie, w ramach projektu trzeba było wypracować plan klasyfikacji QIST, który pobudziłby świadomość środowiska naukowego oraz informował je o dokonywanych w tej dziedzinie opracowaniach. Po przygotowaniu, plan taki został szybko zaadoptowany i wdrożony przez środowisko naukowe. W rzeczywistości, po raz pierwszy zdarzyło się, że w ramach organizacji lub projektu opracowano tak rozległy i przyjazny użytkownikowi system klasyfikacji. Po wprowadzeniu klasyfikacji i realizacji jej wykorzystania, europejskie środowisko QIST może teraz dokonywać analizy różniących się między sobą grup naukowych we wszystkich prawie krajach europejskich, dzięki prostemu dostępowi do bazy danych w trybie on-line. Następnie, naukowcy uczestniczący w projekcie zestawili europejskie wytyczne dla QIST. Pomagają one w zainicjowaniu dialogu między naukowcami, twórcami strategii oraz przedstawicielami z przemysłu. W ostatniej fazie, w projekcie zajmowano się porównywaniem europejskich badań nad QIST z innymi podobnymi strukturami, znajdującymi się poza Europą Umożliwiło to naukowcom obserwację najlepszych praktyk, jakie mogłyby być zaadoptowane do struktury badań europejskich. W rezultacie tego, projekt ERA-Pilot QIST pomógł zaopiekować się europejskimi badaniami nad QIST. Umieszczona w trybie on-line baza danych, wytyczne, a także studium porównawcze z pozaeuropejskimi strukturami naukowymi, umożliwiają grupom naukowym lepszą współpracę z ich rówieśnikami oraz sektorami przemysłu. Zapewniają one także istotną wiedzę oraz zalecenia dla instytucji finansujących na poziomach krajowych i europejskich, dzięki czemu Europa może utrzymać rozmach w zakresie badań i zastosowań QIST.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania