Skip to main content

European and Chinese Cooperation on Grid

Article Category

Article available in the folowing languages:

Związki z Chinami

Zarówno Chiny, jak też Europa, mogą odnieść olbrzymie korzyści z wymiany ekspertyz oraz informacji w wielu dziedzinach. Jeden z europejskich projektów pomaga w realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia.

Gospodarka cyfrowa

Udostępnianie systemów informacji poprzez układy elektroniczne lub inne systemy, często między różnymi państwami, określane jest jako siatka. W skład infrastruktury takiej siatki wchodzą różne zespoły ludzi, zebrane doświadczenia oraz wiedza udostępniana przez poszczególne strony. Finansowany przez UE projekt Echogrid roztacza opiekę nad wzajemną współpracą, pomiędzy Unią Europejską a Chinami, w zakresie badań przetwarzania siatkowego informacji i technologiami zapewniającymi stworzenie wykonalnego systemu siatki przetwarzania informacji. W ramach projektu Echogrid sporządzono już plan identyfikujący wspólne obszary zainteresowań i sposobności do współpracy pomiędzy tymi partnerami w zakresie technologii siatek. Skonsolidowano już tę wizję i promowano wzajemne krzyżowanie przekazywania informacji pomiędzy realizowanymi w ramach siatki projektami oraz inicjatywami w obydwu regionach. Dotyczyło to głównie wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk stosowanych przy wyborze standardów do współdziałania w zakresie aplikacji siatek oraz określania wytycznych dla zapewnienia jakości. Jedna z inicjatyw projektu Echogrid – program mobilności – dotyczył zapewnienia stypendiów naukowych dla młodych badaczy oraz planu wymiany wyników badań dla doświadczonych naukowców. Umożliwiło to określenie platformy dla trwałej współpracy pomiędzy obydwoma kontynentami oraz dało sposobność szeregu naukowcom komputerowym, by w różny sposób wzbogacili swoje doświadczenia. W ramach projektu zorganizowano również szereg warsztatów tematycznych na temat strategicznych zagadnień zdefiniowanych przez grupę ekspertów w pierwszym roku prac projektowych. Warsztaty te były otwarte dla naukowców i inżynierów, zarówno z uczelni akademickich jak też z przemysłu, co umożliwiło dokładniejsze wyjaśnienie działalności badawczo-rozwojowej zarówno w Chinach, jak też w Europie. Projekt EchoGrid odnotował wiele znaczących osiągnięć. W oparciu o prace swoich głównych uczestników, dokonano szybkiej integracji wielu czołowych europejskich i chińskich interesariuszy oraz ich działalności w dziedzinie siatek, jak również w zakresie głównych programów dla systemów siatek. Projekt pobudził także współdziałanie pomiędzy naukowcami w Europie i Chinach, dzięki stworzeniu bramek systemów, zdefiniowaniu wspólnego podejścia, opracowaniu wspólnych wizji i przetestowaniu współoperatywności.

Słowa kluczowe

ECHOGRID

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania