Skip to main content

Active Distribution networks with full integration of Demand and distributed energy RESourceS

Article Category

Article available in the folowing languages:

Źródło energii zaspokajające popyt

Celem projektu jest stworzenie warunków do czynnego działania gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw na rynku energii elektrycznej oraz udostępniania usług poszczególnym podmiotom należącym do systemu energetycznego. Osiągnięcie celów projektu ADDRESS i wykorzystanie jego wyników pozwoliłobyurzeczywistnić wizję Europejskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Sieci Energetycznych: stworzyć sieć elastyczną, niezawodną, powszechnie dostępną i ekonomiczną.

Energia

Aktywne sieci dystrybucyjne, w których konsumenci domowi oraz niewielkie przedsiębiorstwa komercyjne aktywnie działają na rynkach energetycznych, mają na celu zwiększenie elastyczności oraz dostępności poprzez zrównoważenie generowania energii i popytu w czasie rzeczywistym. Finansowany ze środków UE projekt "Active distribution networks with full integration of demand and distributed energy resources" (ADDRESS) opracował rozwiązania techniczne i komercyjne mające umożliwić aktywny popyt gospodarstw domowych. Docelowa wizja przewiduje zwiększenie elastyczności popytu na energię elektryczną ze strony gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw, aby zoptymalizować obsługę obciążeń oraz lokalne systemy generowania i składowania prądu. Architekturę opracowaną w ramach projektu ADDRESS poddano ocenie w trzech uzupełniających się lokalizacjach we Francji, Hiszpanii i Włoszech. W ramach aktywnej sieci dystrybucyjnej agregatorzy są pośrednikami pomiędzy konsumentami z jednej strony, a rynkami, operatorami systemów dystrybucyjnych i operatorami systemów przesyłowych z drugiej. Agregator zarządza grupą odbiorców i może oferować innym uczestnikom rynku energii usługi aktywnego popytu, czy to na rynkach, czy poprzez relacje dwustronne. Projekt dostarczył zestaw narzędzi dla agregatorów, który przetestowano w terenie w dwóch ośrodkach kontaktów z klientami we Francji i Hiszpanii. Zestaw narzędzi zawiera moduły do prognozowania zużycia i sytuacji na rynku, do zarządzania portfelem konsumentów i rynków oraz do optymalizacji operacji związanych z cenami, ilościami oraz ofertami. Ponadto zestaw narzędzi dla agregatorów ułatwia wypłacanie premii motywacyjnych konsumentom oraz rozliczenia z nabywcami w ramach aktywnej dystrybucji. W sieci aktywnej dystrybucji konsumenci są również dostawcami. Gospodarstwa domowe oraz małe przedsiębiorstwa wyposażone są w kontrolery energetyczne do zarządzania obciążeniami lokalnymi, optymalizujące kontrolę urządzeń inteligentnych w celu modyfikowania zużycia energii i zaspokajania popytu na rynku. Operatorzy systemów dystrybucyjnych odgrywają kluczową rolę, ponieważ odbiorcy są podłączeni bezpośrednio do elektrycznej sieci dystrybucji. Z jednej strony operatorzy działają jako podmioty komercyjne, skupując usługi aktywnego popytu dla własnych celów w postaci regulacji napięcia i sterowania przepływem energii. Z drugiej strony realizują oni zadania techniczne, dbając o bezpieczne funkcjonowanie sieci energetycznej z aktywnym popytem. Wyniki testów w warunkach terenowych prowadzą do kilku wniosków ogólnych. Wymiana produktów w ramach aktywnej dystrybucji ma szansę ograniczyć koszty związane z energią oraz emisje, a równocześnie usprawnić działanie rynku i systemu poprzez ograniczenie niestabilności cen oraz zapewnienie wyższej jakości i energii, i większego bezpieczeństwa energetycznego. Poprzez ograniczenie przeciążeń oraz skuteczniejsze dostosowanie się do przepustowości sieci aktywna dystrybucja może również zmniejszyć straty w ramach sieci. Uczestnicy projektu ADDRESS stworzyli solidne podstawy dla wdrożenia aktywnej dystrybucji oraz interaktywnych sieci energetycznych w Europie, które przyniosą istotne korzyści konsumentom, operatorom systemów oraz środowisku.

Słowa kluczowe

Aktywna sieć dystrybucyjna, zestaw narzędziowy agregatora, kontroler energetyczny, urządzenie inteligentne, operator systemu, aktywny popyt

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania