European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Assessment of the interaction between corals, fish and fisheries, in order to develop monitoring and predictive modelling tools for ecosystem based management in the deep waters of Europe and beyond

Article Category

Article available in the following languages:

Skuteczniejsza eksploatacja głębokomorskich zasobów

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy CORALFISH opracowywano narzędzia i metody umożliwiające stosowanie opartego na ekosystemie zarządzania zasobami na głębokich morzach. W tym celu przeprowadzono szczegółowe badanie interakcji między koralowcami zimnowodnymi (delikatnym ekosystemem morskim), głębokomorskimi rybami oraz rybołówstwem na morzach europejskich.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Celem projektu CORALFISH było udoskonalenie podstaw naukowych dla zrównoważonej eksploatacji zasobów głębokomorskich przy jednoczesnej ochronie delikatnych ekosystemów morskich (VME). Działania te były bezpośrednią odpowiedzią na wezwanie Zgromadzenia Ogólnego ONZ zawartego w rozporządzeniu 61/105 w sprawie ograniczania wpływu połowów dennych na VME w światowych oceanach. Zrównoważone wykorzystywanie zasobów morskich i zarządzenie nimi oraz ochrona wrażliwych siedlisk wymagają danych na temat miejsc występowania VME oraz zrozumienia funkcjonowania tych ekosystemów i interakcji między nimi a rybami. W europejskich wodach morskich najważniejszymi VME są siedliska zimnowodnych koralowców i gąbek. Chociaż te środowiska są ważne dla poławianych gatunków ryb (odnotowano 63 gatunki), połowy łatwo powodują ich zniszczenie. Brak zarządzania łowiskami z uwzględnieniem szerokiej perspektywy całego ekosystemu może mieć zatem konsekwencje ekonomiczne dla łowisk. Jest tak, ponieważ utrata siedlisk z czasem spowoduje zmniejszenie ilości ryb, które mogą się utrzymać na danym terenie. W ramach projektu CORALFISH zebrano dane podczas 27 ekspedycji badawczych, dzięki czemu stworzono pierwszy kompleksowy katalog map dna morskiego europejskich siedlisk koralowców. Aby uzyskać jednorodne mapy, opracowano standardowe metodologie i narzędzia, w tym COVER — oprogramowanie usprawniające standardową adnotację materiału wideo — oraz narzędzia do półautomatycznej klasyfikacji GIS. Pomimo imponujących wysiłków w zakresie gromadzenia danych, opisany obszar dna morskiego jest bardzo niewielki w porównaniu z wielkością basenów oceanicznych. W ramach projektu CORALFISH opracowano zatem innowacyjne metody tworzenia map i modelowania predykcyjnego, aby uzupełnić wiedzę na temat biologii na dużych obszarach oceanów. Nowe modele przydatności siedlisk pozwoliły na przygotowanie map rozmieszczenia siedlisk koralowców na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym. Mapy te można wykorzystać jako narzędzia pomagające w podejmowaniu decyzji dla prawodawców i planistów zajmujących się planowaniem przestrzennym obszarów morskich, na których dostępnych jest nie wiele danych terenowych. Projekt CORALFISH wnosi istotny wkład w debatę na temat przyszłości głębokomorskich łowisk w Europie oraz powinien przyczynić się do realizacji inicjatyw planowanych w ramach strategii morskiej Komisji Europejskiej.

Słowa kluczowe

Koralowce zimnowodne, łowiska głębokomorskie, rybołówstwo, połowy denne, ekosystem morski

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania