European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Story
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-22

Article available in the following languages:

Prezentacje projektów − Wirtualny biznes wchodzi do rzeczywistego świata

Prace realizowane przez naukowców, finansowanych przez UE, pomogą Europie stać się światowym liderem w zakresie wirtualnych organizacji, nowej wyłaniającej się rzeczywistości biznesowej. Jest to rzeczywistość, która zmieni sposoby realizacji prac.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Weźmy, na przykład, firmę Marka Kwana we Frankfurcie. Zajmuje się ona logiczną funkcjonalnością oprogramowania wideo i potrzebuje pomocy w zakresie interfejsów audiowizualnych ze strony firmy Soo Chena z Mediolanu. Obydwie firmy potrzebują platformy z firmy Jemisha Patela z Londynu. Współpracując ze sobą, firmy te zestawiają interfejsy oprogramowania i sprzętu, by nowy typ kamery wideo mógł pracować z oprogramowaniem edytowania. Wszyscy muszą pracować w pośpiechu. Nie wykorzystują do tego XX-wiecznych metod współpracy, takich jak zebrania. W ramach tego projektu trzy firmy zakładają spółkę typu joint venture, pracując wspólnie jako jedna, w pełni zintegrowana organizacja wirtualna (VO). Firmy będą współpracowały wirtualnie. Ale organizacja VO to znacznie więcej niż wideokonferencja. Wykorzystując do tego celu "kreator kontraktowy", firmy te są w stanie ustalić prawnie obowiązujące warunki ich współpracy. Ich zasoby kadrowe łączą się płynnie ze sobą, toteż do konkretnych prac angażowane są odpowiednie osoby. Wszystkie trzy przedsiębiorstwa ŚMP pracują jako jedna firma w celu realizacji jednorazowego projektu. W razie konieczności uzyskania dalszej ekspertyzy, mogą dokooptować sobie inne ŚMP, lub większe przedsiębiorstwa. Po zakończeniu prac, mogą one rozwiązać VO, rozpocząć nowy projekt, bądź też nową organizację VO. W obecnym świecie, ŚMP mogą same zorganizować ad-hoc wirtualne korporacje, by pracować nad projektami, wchodzić na rynki i wykorzystywać możliwości, których żadna pojedyncza ŚMP nie byłaby w stanie sama pokonać.Jest to wizja na szeroką skalę, znacznie bliższa z uwagi na prace w ramach inicjatywy o nazwie "Europejska organizacja koordynacji sieci współpracy" (Ecolead), stanowiącej istotny wysiłek ze strony Europy, by być w czołówce powiązanej współpracy sieciowej. "W odpowiedzi na szybkie zmiany warunków rynkowych, w ciągu najbliższych dziesięciu lat większość przedsiębiorstw, a zwłaszcza ŚMP, będzie częścią zrównoważonych sieci współpracy, działających w rozwijających się środowiskach, umożliwiających formowanie dynamicznych organizacji wirtualnych," mówi Martin Ollus, koordynator inicjatywy Ecolead i jeden z naukowców w fińskim instytucie VTT. "Współpracujące ze sobą sieci organizacji zapewniają podstawę dla konkurencyjności, doskonałości na poziomie światowym oraz przedsiębiorczości w burzliwych warunkach rynkowych," dodaje on. "Sieci takie wspierać będą ŚMP w celu identyfikacji i wykorzystania nowych potencjałów biznesowych, wzmocnienia innowacji oraz podniesienia swojej wiedzy. Powiązania sieciowe ŚMP z wielkimi przedsiębiorstwami przyczynią się także do sukcesu takich przedsiębiorstw na rynkach globalnych. Projekt Ecolead, o dużym zasięgu działania, realizował wszechstronny zakres prac i miał szereg bezpośrednich i pośrednich wpływów. Do jego programu zaangażowano 27 partnerów, z budżetem rzędu 15,22 miliona euro, przy czym 9,75 miliona euro uzyskano od Unii Europejskiej. Dzięki wykorzystaniu tych zasobów, w projekcie opracowano dziesiątki ważnych narzędzi i wiele fragmentów kluczowej infrastruktury. Podczas jego realizacji, partnerzy pomogli w stworzeniu całego, nowego sektora rynku dla europejskiego przemysłu TIK, a zatem sektora skupionego na współpracy sieciowej, na organizacjach VO, a nawet na bardziej skomplikowanych organizacjach powiązań sieciowych (CNO). Co ważniejsze, opracowanie oprogramowania dla europejskich ŚMP jest obecnie wykonalną koncepcją. Przedsiębiorstwa ŚMP nie uczestniczą w wielu rozwiązaniach, ponieważ stanowią fragmentaryczny rynek stosunkowo niewielkich instalacji. Ale dzięki skupieniu uwagi na narzędziach współpracy sieciowej, której przedsiębiorstwa ŚMP potrzebują, projekt Ecolead pomógł w przełamaniu tej bariery. Prace projektu Ecolead obejmowały także bezpośrednią aplikację. Ramy dla możliwości stworzenia świata działań organizacji VO możliwe są dzięki pięciu kluczowym wątkom opracowań. Po pierwsze, opracowano bardzo ważną, wszechstronną i znaczącą teorię powiązań sieciowych i ich współpracy. Po drugie, Ecolead opracował odpowiednią infrastrukturę i narzędzia. Następnie, opracowano trzy strategiczne procedury umożliwiające stworzenie zrównoważonego systemu VO: Ukształtowanie środowisk organizacji VO (VBE), dynamiczne organizacje VO oraz profesjonalne środowiska wirtualne. VBE są kluczowym elementem przygotowania małych i średnich przedsiębiorstw (ŚMP), to znaczy rodzaju firm, które mogłyby potencjalnie tworzyć organizacje VO. "Istnieje wiele grup i zrzeszeń wykazujących pewne cechy VBE, ale nie funkcjonują one dokładnie w taki sposób. Zrzeszenia przemysłowe oraz izby handlowe posiadają pewien początkowy potencjał dla rozwoju środowisk VBE. Takie potencjalne środowiska VBE posiadają pewne immanentne cechy, niezbędne dla misji wspierania poprawnego funkcjonowania zrzeszonych ŚMP," wyjaśnia Pan Ollus. Kluczowym czynnikiem umożliwiającym wdrażanie jest oprogramowanie, toteż Ecolead opracował cały szereg narzędzi i usług, które mogą być wykorzystywane łącznie lub osobno. Na przykład, jedno z narzędzi pomocniczych umożliwia szybkie stworzenie wirtualnej organizacji, która rozwiązuje problemy zaufania, kompetencji i innych czynników zapewniających jej założenie. W projekcie opracowano narzędzie pomiarowe, rejestrujące wysiłki każdego z członków w ramach realizowanych prac. Po pewnym czasie dane takie staną się bezcenne dla zharmonizowania współpracy przedsiębiorstw ŚMP w organizacji VO. Kreator negocjacji kontraktowych pozwala członkom na szybkie ustalenie warunków współpracy. W międzyczasie stworzono model dostawcy aplikacji internetowej (ASP), który obejmuje narzędzia do zarządzania przebiegiem organizacji VO, bez utrudniania infrastruktury informatycznej firm członkowskich przez stosowane ad-hoc oprogramowanie. Opracowano narzędzie do wspierania wspólnego wyszukiwania i rozwiązywania problemu, jeśli cokolwiek przebiega nieprawidłowo, a także narzędzie do zaawansowanej współpracy, które może dopasować indywidualne kompetencje całej organizacji VO do specyficznych zadań. Ecolead opracował całą podstawową infrastrukturę oprogramowania po zrealizowaniu wszechstronnego teoretycznego badania niezbędnych wymagań. Prace te były tak znaczące, że wydawnictwo Springer wydało dwie książki na ten temat. Uzyskane rezultaty, w rzeczywistości, przyczyniły się do adoptowania przez przedsiębiorstwa ŚMP rozwiązań TIK; dzięki czemu, firmy organizujące środowiska VBE i zajmujące się sprzedażą technologii informacyjno-komunikacyjnych, będą zdolne do oferowania rozwiązań kompatybilnych z pracami projektu Ecolead. "Globalne rynki zmuszają przedsiębiorstwa ŚMP do współpracy z innymi ŚMP, a także z dużymi firmami w ramach paradygmatu współpracy sieciowej. Ale współpraca taka nierzadko wymaga przygotowania, którego często brak w pracy obecnych przedsiębiorstw ŚMP," nadmienia Pan Ollus. Ale bez względu na opracowaną przez Ecolead liczbę narzędzi, usług i środków wsparcia, przedsiębiorstwa ŚMP będą zawsze, w pewnym momencie, wymagały pomocy. Z tego powodu, w projekcie Ecolead opracowano modele profesjonalnych środowisk wirtualnych. Obejmują one firmy konsultingowe, obeznane ze środowiskami VBE oraz organizacjami VO. Tacy konsultanci zaoferują kluczowe usługi, które nie są dostępne w przedsiębiorstwach ŚMP. Zakres programu prac był ogromny, ale w projekcie Ecolead osiągnięto główny cel, polegający na stworzeniu podwalin i mechanizmów potrzebnych do zakładania, w oparciu o współpracę sieciową, najbardziej zaawansowanej społeczności przemysłowej w Europie. Prace nad projektem trwają nadal; ponieważ kontynuowane są w ramach innego projektu o nazwie "Współpraca i współoperatywność" (COIN), co dalej umacnia zobowiązanie Europy, by przodować na tym polu. Biznes przyszłości będzie prowadzony poprzez sieć, energicznie i przy wzajemnej współpracy. Dzięki pracom realizowanym w projekcie Ecolead, przyszłość nastąpi znacznie szybciej niż przypuszczaliśmy i to drogą wiodącą przez Europę. Projekt Ecolead uzyskał finansowanie z konta inicjatyw "Powiązanie sieciowe biznesów i administracja rządowa" w ramach Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań