Skip to main content

Evaluation of the Institute for Parallel Processing, Bulgarian Academy of Sciences

Article Category

Article available in the folowing languages:

Unia Europejska pomaga bułgarskiemu instytutowi w osiągnięciu światowej perfekcji

Europejski Komitet Doradczy upewnia się o jakości działań Bułgarskiej Akademii Nauk oraz prowadzi czynności zmierzające do nagrodzenia jej "etykietą jakości".

Gospodarka cyfrowa

Bułgarska akademia Nauk, założona w roku 1869, jest kamieniem węgielnym studiów uniwersyteckich od prawie 150 lat. Wraz z nastaniem nowego wieku, akademia uznała potrzebę studiowania nowych technologii i nieprzerwanie modernizowała swoje programy. Mając to na uwadze, w finansowanym przez UE projekcie Evalipp, postanowiono dokonać oceny działalności Instytutu Równoległego Przetwarzania podlegającego Bułgarskiej Akademii Nauk. Przetwarzanie równoległe dotyczy jednoczesnego wykorzystywania wielu procesorów komputerowych do realizacji wielu zadań. Jest to dziedzina działalności akademii, obejmująca zakres technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK). W projekcie Evalipp zaangażowano zespół doradczy z zewnątrz, powołany przez Komisję Europejską do zbadania potencjału badawczo-rozwojowego w tej dyscyplinie. Zespół ten przyznaje "etykietę jakości" zespołom naukowym w niektórych, dobrze zdefiniowanych dziedzinach TIK. Zespół przeprowadza także szczegółową analizę "Mocnych stron, słabych stron, szans oraz zagrożeń" (SWOT) oraz formułuje odpowiedni plan działania, służący do rozwoju naukowego instytutu. Ostatecznie, "etykieta jakości" ma na celu przekształcenie instytucji na regionalną jednostkę perfekcji, uczestniczącą w dużych zgrupowaniach naukowych i infrastrukturach. Dzięki wsparciu ze strony zespołu projektu Evalipp, Akademia może zaprezentować bułgarskim instytucjom finansowania wysoką jakość prac badawczo-rozwojowych swoich zespołów naukowych. Zespół pracuje także nad angażowaniem doktorantów oraz tych osób, które chciałyby uzyskać doktoraty. W skali światowej, zapewnia to umacnianie pozycji tej instytucji w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej, ożywiając międzynarodową współpracę i zachęcając do uczestnictwa w dalszych projektach. W oparciu o swoją ekspertyzę w dziedzinie informatyki oraz TIK, departament ten działa obecnie jako ośrodek wielodyscyplinarny, umacniając dalej swoją silną pozycję międzynarodową. Pozwala to na przyciągnięcie zewnętrznych źródeł finansowania (także ze strony UE), oraz wniesienie wkładu w gospodarczy rozwój Bułgarii. Ogólnie rzecz biorąc, zespół doradczy doszedł do wniosku, że Bułgarska Akademia Nauk jest czołową instytucją naukową, znakomicie działającą na szczeblu międzynarodowym. Jest to udokumentowane na podstawie szeregu badań opublikowanych przez personel, jak również poprzez uczestnictwo naukowców tej instytucji w międzynarodowych projektach i organizacji wydarzeń naukowych. Przyszłość akademii maluje się w jasnych barwach.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania