European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

Highland aquatic resources conservation and sustainable development

Article Category

Article available in the following languages:

Ochrona środowisk podmokłych na terenach górzystych Azji

W ramach multidyscyplinarnej inicjatywy finansowanej przez UE przyjrzano się zasobom wodnym terenów górzystych Azji oraz ubogim społecznościom o niepewnej sytuacji żywieniowej, które są od nich zależne.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Miliardy ludzi zależne są od zasobów wodnych. Jednak szacuje się, że nastąpiła utrata 50% środowisk podmokłych, a ponad 20% gatunków słodkowodnych jest zagrożonych. W finansowanym przez UE projekcie "Highland aquatic resources conservation and sustainable development" (HIGHARCS) przyjrzano się zagrożeniu środowisk podmokłych w regionach górzystych Azji. Głównym wyzwaniem okazał się jednak brak koordynacji wiedzy w obrębie społeczności i między społecznościami, których przetrwanie zależny od górskich ekosystemów wodnych. Projekt HIGHARCS dodatnio wpłynął na ochronę bioróżnorodności w tych obszarach, wykorzystując interdyscyplinarne podejście do pogłębienia wiedzy i opracowania zintegrowanych planów działania. W ten sposób udało się skupić zarówno na ochronie, jak i na środkach do życia lokalnych społeczności i na kwestiach politycznych. Podejście to rozpowszechniono wśród potencjalnych zainteresowanych stron za pośrednictwem zestawu narzędzi planowania działań dotyczących terenów podmokłych WRAP. Ważną innowacją była inicjatywa dotycząca kluczowych gatunków, która zidentyfikowała gatunki wymagające szczególnej ochrony i decydujące dla przetrwania populacji ludzkiej. Bardzo istotnym elementem w opracowaniu skutecznych polityk w sprawie zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych był udział społeczności lokalnych. Przeprowadzono serię warsztatów zwiększania potencjału, dzięki którym w proces zaangażowano wszystkie marginalne zainteresowane strony, tj. kobiety, młodzież i społeczności etniczne. Warsztaty zgromadziły także kierowników projektu i badaczy z Azji i Europy, którzy udostępnili swoje pomysły i specjalistyczną wiedzę. Przedstawiono także informacje o lokalnych kontekstach kulturowych i kwestiach płci w związku z lokalnymi źródłami utrzymania. Inicjatywa HIGHARCS udostępniła szczegółową wizję najważniejszych zagrożeń dla zasobów wodnych i pozwoliła na identyfikację gatunków priorytetowych wymagających ochrony. Wyniki projektu pomogły także podnieść świadomość zarówno społeczności lokalnej, jak i naukowej na temat wyzwań dotyczących zasobów wodnych.

Słowa kluczowe

Tereny górzyste, zasoby wodne, ochrona, zrównoważony rozwój, bioróżnorodność

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania