Skip to main content

Knowledge and need assessment on pharmaceutical product in environmental waters

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przegląd wpływu farmaceutyków na środowisko

Monitorowanie wpływu produktów farmaceutycznych na środowisko ma zasadnicze znaczenie dla czystości środowiska. W ramach europejskiej inicjatywy dokonano przeglądu aktualnej wiedzy w zakresie kwestii i problemów związanych z farmaceutykami.

Zmiana klimatu i środowisko

Coraz większa konsumpcja produktów farmaceutycznych (PP) stanowi poważne zagrożenie dla środowiska. Pewne produkty farmaceutyczne lub ich metabolity nie są eliminowane w drodze konwencjonalnej obróbki biologicznej, co powoduje, że przedostają się one do gleby i zasobów wodnych. Zwiększa to narażenie oraz może okazać się szkodliwe dla zdrowia człowieka, zwierząt i roślinności. W ramach wcześniejszych badań w tym zakresie nie zdołano dokładnie ustalić potencjalnych problemów związanych z wpływem produktów farmaceutycznych na środowisko. Dlatego właśnie w ramach finansowanej przez UE inicjatywy "Ocena wiedzy i potrzeb w zakresie produktów farmaceutycznych w wodach środowiskowych" (Knappe) podjęto się przeglądu aktualnego stanu produktów farmaceutycznych. W projekcie uwzględniono cykl życia produktów farmaceutycznych oraz zaproponowano podejście od wytwarzania po wpływ na środowisko. W szczególności członkowie konsorcjum zbadali obecność farmaceutyków w środowisku wodnym oraz wyznaczyli wskaźniki dla źródła zanieczyszczenia. Poddali także ocenie wydajność oczyszczalni ścieków oraz opracowali strategie jej zwiększenia. Ponadto dokonali przeglądu i oceny europejskich ram regulacyjnych, jak również wszelkich możliwości ograniczenia uwalniania produktów farmaceutycznych do środowiska. Wreszcie zbadano potencjalny wpływ produktów farmaceutycznych na człowieka oraz organizmy wodne i lądowe, a w ramach warsztatów konsorcjum rozpowszechniło istotne informacje wśród zainteresowanych stron. Zasadniczo działania konsorcjum Knappe wyróżniły kwestie związane z obecnością produktów farmaceutycznych w środowisku. Zastosowanie wyników projektu ułatwi opracowanie oceny ryzyka środowiskowego oraz wdrożenie czystszych technologii, pozwalających ograniczyć stężenie produktów farmaceutycznych w środowisku.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania