Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przygotowanie Europy na niedobór wody w przyszłości

Wytyczne i rekomendacje wynikające z niedawnych badań nad zjawiskiem suszy, mają na celu zapewnienie, że Europa będzie w przyszłości dobrze przygotowana na niedobór wody.

Zmiana klimatu i środowisko

Obecnie świat doświadcza klęski suszy coraz częściej i coraz dotkliwiej. Jeżeli modele klimatyczne się nie mylą, to w nadchodzących latach należy się spodziewać nasilenia tego zjawiska. W ranach finansowanego przez UE projektu Xerochore, podjęto wyzwanie przygotowania się na nadchodzącą przyszłość. Zgromadzono wielu ekspertów ds. wody z uniwersytetów, instytutów badawczych, władz państwowych oraz zainteresowanych stron. Dokonano dogłębnej oceny naukowego aspektu problemu, w tym wszystkich aspektów cyklu hydrologicznego. Rezultatem były rekomendacje w zakresie wielu istotnych kwestii, takich jak pokonanie słabości i niepewności związanej z modelami komputerowymi. Podkreślono również potrzebę opracowania krótko- i długoterminowych prognoz dot. suszy. Aby ocenić wpływ tej katastrofy naturalnej na społeczeństwo i środowisko, zgromadzono dane zebrane w trakcie występowania ostatnich susz. W zastosowanej metodologii wykorzystano zintegrowane pojęcia zarządzania popytem i podażą wody. Ponadto, zespół pracujący w ramach projektu Xerochore zainteresował się rolą polityki w pomaganiu w zwalczaniu suszy lub złagodzeniu jej skutków. W celu określenia najlepszych praktyk dla całego świata, zakres badania sięgał poza granice Europy. Aby podzielić się tymi ważnymi odkryciami, zorganizowano szereg warsztatów i konferencji, w których liczny udział wzięli członkowie Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i innych ważnych instytucji. Opracowano również wytyczne oraz streszczenia docelowych polityk. Ponadto, wielu ekspertów biorących udział w projekcie Xerochore będzie kontynuować współpracę dzięki europejskiemu centrum badań nad suszą ('European drought centre').

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania