Skip to main content

Practising Gender Equality in Science

Article Category

Article available in the folowing languages:

Baza danych obejmująca dobre praktyki wspierania kobiet w badaniach

W ramach europejskiego projektu badano strategie wdrażane do promowania obecności kobiet na stanowiskach wymagających podejmowania decyzji w instytucjach publicznych.

Gospodarka cyfrowa

W ramach finansowanego przez UE projektu, pod nazwą „Praktykowanie równouprawnienia płci w nauce” (Prages), badano dobre praktyki wzmacniania uczestnictwa kobiet w naukowych instytucjach akademickich oraz badawczych na terenie państw zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Projekt ma określić czy wdrażane są, oraz w jaki sposób, środki zapewniające równouprawnienie płci przy zarządzaniu badaniami naukowymi. Zebrano dane i dokonano ich klasyfikacji do oceny pożądanych strategii, zarówno na poziomach krajowych oraz w indywidualnych instytucjach, a następnie udostępniono je zainteresowanym grupom. W ramach projektu starano się zintegrować najbardziej stosowne wyniki w walce przeciwko pionowej segregacji na arenie społecznej, zawodowej oraz politycznej; oraz wyjaśnić powody dla wyłączania kobiet – np. niechęć społeczności naukowej do zrozumienia i zarządzania społeczną dynamiką płci, która jest napędem dla badań naukowych. Projekt Prages udostępnił publicznie swoją bazę danych w zakresie dobrych praktyk za pośrednictwem Internetu. Narzędzie to zawiera przeszło 100 programów promujących oraz powiększających zasoby kobiece, wdrażanych na uniwersytetach, w instytutach naukowych oraz przedsiębiorstwach, które związane są z opracowaniami technologicznymi. Każdy z tych programów omawia oraz przeprowadza ewaluację rezultatów w trzech głównych dziedzinach: tworzenie przyjaznego środowiska dla kobiet naukowców; promowanie świadomości o roli kobiet w priorytetach, opracowaniach i wykorzystaniu nauki i technologii; oraz wspieranie przywództwa kobiet. Każdy z zapisów podaje także listę czynników, które zapewniają pozytywne wyniki lub prowadzą do trudności. Aby pomóc naukowcom z uniwersytetów i administratorom w realizacji tych trzech strategicznych celów, stworzono narzędzie pod nazwą „Wytyczne do programów równouprawnienia płci w nauce”, zawierające wykazy 31 specyficznych zaleceń oraz 61 konkretnych metod działania. Przedstawiono także przykłady najlepszych praktyk, wraz z sugerowanymi narzędziami w zakresie działania oraz doradztwem na temat rozszerzania jakości programów. Wynikiem projektu było stworzenie wszechstronnych i użytecznych informacji drogą aktywnej wymiany informacji w sieci, poprzez kwestionariusze, a także ocenę jakości i zapoznawania się z pomyślnie realizowanymi rozwiązaniami. Baza danych oraz wytyczne mogą być pobierane ze strony internetowej projektu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania