Skip to main content

NanoPorous Anodic Oxides for Functionalization of Metal Surfaces

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ochrona powierzchni rozwija zastosowania nanotechniki

Obróbka nano-powierzchni jest ważna dla ochrony metali przed korozją i zużyciem. Dlatego skoncentrowano się na nano-porowatych tlenkach anodowych i ich potencjalnym zastosowaniu w systemach nanotechnologicznych.

Technologie przemysłowe

Porowate tlenki anodowe przyciągają wzrastające zainteresowanie w dziedzinach zastosowań w kryształach fotonowych, czujnikach i ogniwach słonecznych. Są one także ważne przy optymalizacji funkcji powierzchni metalowych. Zastosowania takich powierzchni można znaleźć w materiałach aluminiowych używanych w lotnictwie, elektronice, w opakowaniach, a także w wielu dziedzinach, gdzie sprawą krytyczną jest oszczędność energii i zgodność procesu z wymaganiami środowiska. W ramach projektu „Nano-porowate tlenki anodowe do funkcjonalizacji powierzchni metalowych” (Nanoxid) badano mechanizmy dotyczące formowania nano-porowatych tlenków anodowych. Naukowcy biorą udział we wspólnej działalności projektowej, prowadzonej przez główne organizacje, Uniwersytet w Manchesterze oraz Instytut Nanonauki w Paryżu. Zadaniem prac eksperymentalnych jest zrozumienie w jaki sposób rozpuszczanie tlenków i ich przepływ wpływają na generowanie i porządek porów. Długoterminowe porządkowanie porów jest obecnie uzyskiwane empirycznie. Główne zamierzenia tego projektu obejmują eksperymenty z wykorzystaniem 18O jako znacznika do studiowania przemieszczania tlenu podczas wzrostu warstewek tlenku. Innym eksperymentem było zastosowanie analizy multispektralnej do pomocy w ilościowym określeniu danych nuklearnych. Rezultaty wykazały dotychczas duże zmiany w rozprowadzaniu znacznika 18O, w miarę powstawania warstewki porowatej, co korelowane jest z ewolucją porowatej struktury. Ogólnie biorąc, rezultaty projektu wniosą znaczny wkład w zrozumienie wzrostu porowatego tlenku spowodowany przez anodyzację. Wpłynie to z kolei korzystnie na przyszłe opracowania ulepszonych porowatych tlenków w całym zakresie badanych obecnie zastosowań. Prace zrealizowane w projekcie Nanoxid pomogą w wykorzystaniu tlenku w innych zastosowaniach, gdzie wymagane są bardziej ekonomiczne i przyjazne ekologicznie procesy oraz lepsze funkcjonowanie warstewki powłoki.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania