Skip to main content
European Commission logo print header

RTD-based Cluster iniciative to target future challenges of the Valencia plastic processing industry

Article Category

Article available in the following languages:

Skupianie prac badawczo-technologicznych wokół sektora przetwarzania tworzyw sztucznych

W hiszpańskim regionie Walencji utworzono napędzany badaniami i technologią klaster dla sektora tworzyw sztucznych i przemysłu przetwórczego. Klastry mogą pomagać małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w tworzeniu innowacji i zwiększaniu konkurencyjności.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Przemysł przetwarzania plastików w Walencji zaopatruje wiele branży, między innymi producentów zabawek, obuwia i tekstyliów. Wszystkie te branże zmagają się z podobnymi wyzwaniami wymagającymi opracowywania nowych, innowacyjnych produktów i procesów, przede wszystkim z zaciekłą konkurencją. W odróżnieniu od produkcji tworzyw sztucznych ich przetwarzanie nie wymaga dużych nakładów początkowych i nie jest związane z konkretną lokalizacją, natomiast wymaga sporych nakładów pracy. Celem finansowanego przez UE projektu PLASTIVAL ("RTD-based cluster initiative to target future challenges of the Valencia plastic processing industry") było zjednoczenie głównych podmiotów w regionie i opracowanie konkretnych wspólnych działań. W pierwszej fazie projektu PLASTIVAL zebrano informacje o sektorze tworzyw sztucznych. Następnie sporządzono raporty techniczne, po czym przygotowano plan przyszłego rozwoju badawczo-technologicznego. Przyjmując plan rozwoju za punkt wyjścia dla prac klastra, w drugiej fazie projektu skoncentrowano się na upowszechnianiu i promowaniu struktury klastra. Dla potrzeb procesu tworzenia klastra zbadano najlepsze praktyki zebrane z doświadczonych europejskich klastrów w sektorze tworzyw sztucznych. Badacze zebrali informacje na temat tworzenia klastra badawczo-technologicznego w sektorze tworzyw sztucznych i codziennego zarządzania nim. Klaster PLASTIVAL dla branży przetwarzania plastiku w Walencji został już definitywnie założony. Witryna projektu będzie odtąd prowadzona przez klaster i utrzymywana jako narzędzie promujące działania, aktualności, informacje i usługi dostępne dla sektora tworzyw sztucznych w Walencji.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania