Skip to main content

Supporting the ERA-NET Learning Platform by creating a toolbox for the ERA-NET community

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zorganizowanie europejskich badań naukowych

Wspieranie sieci europejskiego obszaru badawczego poprzez nowe finansowanie oraz narzędzia podejmowania decyzji i dokonywania oceny pozwoli zorganizować badania naukowe na kontynencie i stworzy możliwości uczestnictwa większej liczby członków.

Zmiana klimatu i środowisko

Europejski obszar badawczy ('European Research Area' - ERA) obejmuje wszelkie programy i działania w zakresie badań i rozwoju w Europie, umożliwiając naukowcom i instytutom dokonywanie wymiany wiedzy oraz rywalizację i współpracę ponad granicami. Powyższe działania koordynowane są przy pomocy schematu ERA-NET, który wzmacnia i integruje ERA. Finansowany ze środków UE projekt o nazwie ERA-LEARN wspiera platformę nauczania ERA-NET poprzez opracowywanie narzędzi, które zostaną udostępnione całej społeczności ERA-NET. W szczególności, projekt ERA-LEARN ułatwia wzajemne uczenie się członków ERA-NET i pomaga dokonać harmonizacji procedur dla celów uproszczenia wdrażania wspólnych wezwań ('joint calls') oraz dokonywania wyboru wniosków, w celu opracowania wspólnych ram. Projekt dostarcza doradztwo w zakresie finansowania oraz pomaga zainteresowanym stronom utworzyć lub dołączyć do odpowiedniego ERA-NET, umożliwiając optymalne wykorzystanie zasobów i narzędzi. Projekt skutecznie zmierza w kierunku zidentyfikowania dobrych praktyk i opracowania zestawu zalecanych procedur. Coroczne spotkania ERA-NET wykorzystywane są jako forum służące angażowaniu całej społeczności ERA-NET dla celów opracowywania powyższych procedur. Powyższe działania obejmują narzędzia służące realizacji wezwań wspólnych, a także służą dokonywaniu wewnętrznej oceny udziału w ERA-NET. Zgromadzono i skompilowano materiały pochodzące ze wszystkich ERA-NET, a także dokonano korekty wkładu, w celu ułatwienia dokonania przeglądu wewnętrznego. W wyniku powyższych działań opracowano zestaw narzędzi ERA-LEARN, będący innowacyjnym narzędziem on-line, dostępnym dla całej społeczności ERA-NET poprzez portal Netwatch. Zestaw narzędzi oraz wytyczne opracowane w ramach projektu pomogą usprawnić działania podejmowane w ramach ERA-NET, co będzie przydatne zarówno dla nowych, jak i dla obecnych członków tej społeczności.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania