Skip to main content

Croatian Researchers' Mobility Network

Article Category

Article available in the folowing languages:

Chorwacka arena badawcza zmierza ku integracji z UE

Utworzenie chorwackiej sieci na rzecz mobilności naukowców pomaga przyciągać wybitnych badaczy i wspiera integrację kraju z Europejską Przestrzenią Badawczą (EPB).

Gospodarka cyfrowa

Chorwacja staje się właśnie pełnoprawnym członkiem UE. Aby przygotować się do akcesji, państwo stara się zharmonizować swoje systemy i ujednolicić je ze standardami unijnymi. W działania te wpisuje się finansowany ze środków UE projekt HR-MOB ("Croatian researchers' mobility network"), który pomaga w otwieraniu badań chorwackich na świat. Partnerzy projektu angażują instytuty badawcze, uniwersytety, agencje rządowe i przedsiębiorstwa w ramach jednej sieci zajmującej się promowaniem mobilności naukowców. Na państwowych uczelniach i instytutach powstało dziewięć punktów kontaktowych, co ułatwia chorwackim uczonym odbywanie staży za granicą. Pomagają one także naukowcom w kwestiach prawnych i administracyjnych, takich jak uzyskiwanie wiz oraz pozwoleń na pracę i pobyt czy korzystanie z usług ochrony zdrowia i świadczeń socjalnych. Praktyczne zalecenia w tym zakresie opublikowano w różnych formach, w tym w książce pt "A foreign researcher's guide to Croatia", wydajnej w języku angielskim. Inną ważną publikacją jest podręcznik na temat mobilności, napisany po chorwacku i skierowany do tamtejszych instytucji badawczo-rozwojowych. Ponadto, na stronie internetowej EURAXESS (http://www.euraxess.hr/sitegenius/index.php) zamieszczono praktyczne informacje dotyczące środowiska naukowego w Chorwacji. Równolegle zespół projektu brał udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych w całym kraju i poświęconych takim zagadnieniom, jak zabezpieczenie socjalne, opodatkowanie, wynagrodzenia i procedury zatrudnienia. Działania te zachęcają chorwackich naukowców do zapoznawania się z możliwościami światowej współpracy i pokonywania przeszkód w tej dziedzinie. Do najważniejszych rezultatów projekty należą stymulacja napływu uczonych do Chorwacji oraz podniesienie wartości naukowców chorwackich wyjeżdżających za granicę. Pomaga to poprawić warunki pracy krajowych badaczy i integrować Chorwację z EPB. Po wejściu do UE, poziom nauki w Chorwacji będzie znacznie wyższy. To z kolej będzie niezwykle istotne dla innowacyjności i przemysłu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania