Skip to main content
European Commission logo print header

Citizen Visions on Science, Technology and Innovation

Article Category

Article available in the following languages:

Wizje społeczne dotyczące lepszej przyszłości

Jeden z ambitnych projektów UE dotyczy konsultacji z obywatelami różnych państw europejskich w zakresie ich wizji przyszłości i sposobów ich urzeczywistniania. Wizje te włączone zostaną do następnego Programu Ramowego UE dla urzeczywistnienia lepszej Europy.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Najlepszym sposobem stworzenia prawdziwej poinformowanej społeczności w Europie i na całym świecie jest zaangażowanie społeczeństwa w takim procesie i zapewnienie możliwości, by mogło ono wyrazić swoje potrzeby i zastrzeżenia. Jest to szczególnie ważne w zakresie rozwoju nauki i techniki (S&T), ponieważ dziedziny te mogą odnieść znaczne korzyści z rozszerzonej, demokratycznej debaty oraz bardziej zaangażowanego i poinformowanego społeczeństwa. Wiedza i nowatorstwo mogą bowiem stać się głównymi źródłami tworzenia globalnego bogactwa, a związki społeczeństwa z S&T rozwiną gospodarkę europejską na arenie światowej. Siódmy Program Ramowy UE (FP7) dąży do rozszerzenia roli społeczeństwa w badaniach naukowych, promując jego udział w realizacji strategii badań oraz nauki. Zmiana ta realizowana jest poprzez finansowany przez UE projekcie pod nazwą „Wizje obywateli na temat nauki, techniki i nowatorstwa” (Civisti), gdzie badano w jaki sposób odpowiednie agendy badań naukowych mogłyby zyskać dzięki konsultacji z obywatelami. Innymi słowy, zastrzeżenia i nadzieje wyrażane przez społeczeństwo mogą być zbierane i przetwarzane na odpowiednie agendy naukowe. W celu realizacji tego planu, w projekcie Civisti przedstawiono nowe i wyłaniające się problemy w zakresie europejskiej nauki i techniki. Opracowano zestaw opcji strategicznych stosownie do przyszłych europejskich programów ramowych oraz przeprowadzono spotkania z obywatelami siedmiu Państw Członkowskich. Inicjatywa ta jest wspierana przez zespoły ekspertów i interesariuszy. Projekt Civisti zorganizował już ustalone panele obywateli w tych siedmiu krajach i pomógł im w rozwinięciu 69 przyszłych wizji. Jedną z kluczowych charakterystyk takich wizji było holistyczne i interdyscyplinarne traktowanie przyszłych problemów. Z uwagi na fakt, iż sposoby myślenia przedstawiane przez ekspertów są często raczej specjalistyczne, a nie holistyczne, a także dyscyplinarne, a nie interdyscyplinarne, to należy się spodziewać, że wizje obywateli, lub osób postronnych zapewniają nowe koncepcje i punkty widzenia. Formalni eksperci i interesariusze mogą następnie konsultować takie wizje i wychodzić z innymi sposobami badania i interpretacji nowych zagadnień związanych ze strategią S&T. Przegląd 69 wizji obywateli umożliwił wejrzenie w nadzieje, marzenia, obawy i wyzwania, jakie występują w ich opinii dla przyszłości społeczności europejskich. Reprezentują one bezpośrednie propozycje obywateli w zakresie strategii przyszłości, z odniesieniem do szeregu obszarów strategii. Będą one zawierały bezpośrednie propozycje kształtowania strategii badań naukowych w UE, a dokładniej dalszych Europejskich Programów Ramowych. W ten sposób w projekcie Civisti stworzono konkretne i bezpośrednie zalecenia dla strategów, wspierane przez obywateli, ekspertów w zakresie S&T oraz interesariuszy. Obywatele dokonają oceny i klasyfikacji tych zaleceń w celu zdefiniowania, które z nich uważają za najważniejsze do realizacji w przyszłości. Ostatecznie, projekt rozwinie i przetestuje nowatorskie metody uczestnictwa obywateli w takich procesach na dłuższą metę. Jest to bardzo opłacalny sposób pomagania Europejczykom w uczestniczeniu w kształtowaniu lepszego świata dla ich przyszłości i życia.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania