European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The changing nature of Internationalization of Innovation in Europe: impact on firms and the implications for innovation policy in the EU

Article Category

Article available in the following languages:

Innowacyjność na tle globalizacji

Motorem europejskiej innowacyjności są dynamiczne siły globalizacji, takie jak międzynarodowa współpraca w dziedzinie badań oraz zagraniczne rynki nowych technologii. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu rzucili nieco światła na dynamikę tych procesów oraz ich wpływ na elementy polityki zmierzające do scementowania roli Europy w gospodarce światowej.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W ramach projektu Globinn zbadano strategie przekazywania wiedzy stosowane przez firmy europejskie. Wśród tych strategii można wymienić globalny handel, licencjonowanie, rozpowszechnianie technologii oraz strategiczne sojusze badawcze. W projekcie przeprowadzono analizę holistyczną z użyciem powszechnie dostępnych danych oraz informacji z krajowych urzędów statystycznych i firm. Porównano firmy europejskie z ich odpowiednikami z Japonii i Stanów Zjednoczonych oraz zbadano, w jaki sposób nawiązują one współpracę z firmami w krajach rozwijających się, takich jak Chiny. Uczestnicy projektu zbadali również, w jaki sposób strategie przekazywania wiedzy stosowane przez firmy wpływają na ich innowacyjność i wydajność. Zgromadzone dzięki inicjatywie Globinn dowody oraz wiedza posłużą za solidną podstawę informacyjną do dyskusji nad polityką. Odegrają zatem znaczącą rolę i pomogą UE w podejmowaniu wyzwań związanych z innowacyjnością w zmieniającej się gospodarce światowej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania