Skip to main content

Improvement in Postoperative PAIN OUTcome

Article Category

Article available in the folowing languages:

Optymalizacja leczenia bólu pooperacyjnego

Zbyt wiele osób niepotrzebnie cierpi z powodu przedłużającego się bólu po operacji. Nowy system gromadzi dane ze szpitali, udziela personelowi medycznemu informacji i podpowiada, jak obrać optymalny kierunek działań.

Zdrowie

Blisko 40% pacjentów pooperacyjnych cierpi w powodu umiarkowanego po ostry ból pooperacyjny, pomimo otrzymywania leków i pomimo dostępu do obszernych wytycznych dotyczących leczenia bólu. Taki ból powoduje cierpienie, którego dałoby się uniknąć, prowadząc do przedłużenia pobytu w szpitalu i podwyższenia kosztów opieki medycznej. Naukowcy finansowani ze środków UE zainicjowali projekt PAIN OUT ("Improvement in postoperative pain outcome"), aby przyjrzeć się temu problemowi. Realizację projektu rozpoczęto w styczniu 2009 r., dzięki czteroletniemu finansowaniu, natomiast od 2013 r. projekt jest kontynuowany bez dofinansowania ze środków UE. Głównym celem projektu było opracowanie I dokonanie walidacji systemu, który pozwoliłby zmierzyć jakość wyników pod kątem bólu pooperacyjnego. Przyjęto formę archiwum bólu, tj. Obszernej bazy danych zawierającej I aktualizującej dane kliniczne I subiektywne sprawozdania pacjentów zebrane głównie w szpitalach partnerskich. W roku 2012 baza zwierała 35 tys. Zapisów, co czyni ją jedną z największych na świecie. Archiwum ma dwa podstawowe założenia, z którego pierwsze dotyczy poprawy jakości na podstawie opinii zwrotnych (na zasadzie porównania z innymi szpitalami). Drugą zaś funkcją jest usprawnienie badań w dziedzinie opieki zdrowotnej. Wiele spośród działań projektu obejmowało techniczne stworzenie I rozszerzenie bazy danych. Obejmowało to opracowanie, walidację I przetłumaczenie kwestionariusza dostępnego w szpitalach, a także innych modułów archiwum, takich jak system wspomagania decyzji I elektroniczna baza wiedzy: wytyczne będące podsumowaniem obecnych zaleceń w zakresie leczenia bólu. Najważniejszymi osiągnięciami były wyniki naukowe obejmujące trzy główne obszary. Analiza ekonomiki zdrowia wykazała, że pewien odsetek pacjentów nadal cierpi z powodu bólu pooperacyjnego w siedem dni po operacji, co silnie wpływa na jakość życia. Obecnie na podstawie tych danych prowadzona jest analiza kosztów. Przeprowadzono także inne badania, np. Ankietę zadowolenia pacjenta. Badanie to ujawniło znaczące różnice w czynnikach, takich jak liczba wizyt szpitalnych czy czas poświęcony przez personel szpitalny na leczenie bólu, powodując różnice w poziomie usług w różnych placówkach. Analiza płci/wieku ujawniła, że niektórzy pacjenci, zwłaszcza starsze kobiety, wymagają dodatkowej opieki w zakresie leczenia bólu. Szybkie rozpowszechnienie wyników projektu pozwoliło zdobyć silne poparcie, a w rezultacie doprowadziło do włączenia do badania 60 szpitali na 5 kontynentach. Wyniki projektu rozpowszechniono za pośrednictwem 70 posiedzeń międzynarodowych I 9 publikacji w czasopismach naukowych. Osiągnięcia projektu PAIN OUT przyczynią się do poprawy leczenia bólu pacjentów, a także oszczędności w systemach opieki zdrowotnej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania