Skip to main content

Promoting the exploitation of scientific knowledge through academia–industry cooperation in the Knowledge-Based Bio-Economy in Europe and beyond

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pobudzanie biogospodarki poprzez badania

W ramach finansowanej przez UE inicjatywy opracowano narzędzia i metody wspomagające transfer wiedzy pomiędzy środowiskami akademickimi a przedsiębiorstwami z sektora rolnego, żywnościowego i leśnego.

Technologie przemysłowe

Projekt KNOWLEDGE2INNOVATION powołano w celu pobudzenia i podtrzymania przepływu informacji pomiędzy naukowcami a przedstawicielami poszczególnych branż, ze szczególnym naciskiem na biogospodarkę. Obecnie program wdrażany jest wśród dziewięciu grup uczestników z siedmiu krajów UE. W ramach projektu KNOWLEDGE2INNOVATION zidentyfikowano istniejące mechanizmy wspomagające transfer wiedzy, a także problemy, które często napotykają naukowcy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Następnie opracowano zestaw narzędzi do transferu wiedzy oraz materiały szkoleniowe. W zestawie można znaleźć narzędzie komunikacyjne dla naukowców oraz narzędzie umożliwiające MŚP ocenę wiedzy, która może nadawać się do wykorzystania. Zastosowano również metodologię umożliwiającą ocenę przekazanej wiedzy, dzięki której obie strony mogą wzajemnie wyciągać wnioski ze swoich doświadczeń. Uczestnicy projektu KNOWLEDGE2INNOVATION stworzyli również bazę danych innych narzędzi do transferu wiedzy. Materiały szkoleniowe dotyczące różnych istotnych aspektów tego procesu zaprezentowano na ponad 40 warsztatach na terenie całej Europy. Te działania już okazały się pomocne dla kilku konsorcjów projektowych, zapewniając im dostęp do procesu transferu wiedzy. Projekt KNOWLEDGE2INNOVATION można zatem uznać za sukces w promowaniu wykorzystania badań naukowych do tworzenia biogospodarki opartej na wiedzy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania